نویسنده = میرزا حسن حسینی
تعداد مقالات: 1
ارائه مدل تسهیل تجارت فرامرزی در ایران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1400، صفحه 35-60

بهنام َامیری؛ حبیب اله دانایی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ میرزا حسن حسینی