نویسنده = عظیم اله زارعی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر گرایش کارآفرینانه برعملکرد کسب و کار منتج از ظرفیت جذب و آشفتگی بازار

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-131

عظیم اله زارعی؛ عاطفه شعبانی


3. شعار برند و قصد خرید مشتریان نظام بانکی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-120

عظیم الله زارعی؛ مرتضی ملکی؛ مهدی رحیمی