کلیدواژه‌ها = AHP
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی تدوین راهبرد در بنگاه های تولیدی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 114-140

هادی زارع؛ علی رضا شهرکی؛ فاطمه صفری؛ مرضیه خلیل زاده


2. تبیین الگوی استقرار ماشین‌های خودپرداز

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 74-96

لعیا الفت؛ رحیم فوکردی


3. تحلیل موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان یزد)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 74-91

اصغر مشبکی؛ امیرهمایون سرفراز؛ حبیب زارع؛ محمدعلی شهریان