شناخت عوامل مؤثّر و تعیین کنندۀ درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند ارزشمند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه غیرانتفاعی ارس تبریز

چکیده

نام و نشان تجاری از نظر مصرف کنندگان، جزء مهمی از کالا به حساب می آیند و وجود آنها به مشتریان انتظار بهره‌مندی از سطح مشخصی از کیفیت را می دهد که باعث ایجاد اعتماد و کاهش ریسک مصرف کننده می‌شود. این تحقیق از نظر هدف به بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر شکل گیری نام و نشان تجاری و رتبه بندی و اولویت بندی آنها از حیث میزان تأثیر می پردازد. جامعۀ آماری تحقیق مدیران اجرایی در صنایع غذایی شهر مشهد بوده و جهت جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است به منظور بررسی نتایج تحقیق، از آزمون آماری t یک طرفه استفاده شد. در این تحقیق مشخص شد که محیط درون سازمانی در ایجاد نام و نشان تجاری مؤثر است. همچنین، بیشتر تأثیر در ایجاد نام و نشان تجاری، متعلّق به ویژگی های محصول و کمترین آن متعلّق به محیط فیزیکی سازمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Factors of Iinternal Environment Of Organization In Establishing Valuable Brands

نویسندگان [English]

  • Azar Kaffashpour 1
  • seyed reza niakan 2
چکیده [English]

From consumer's point of view, brand is an essential part of product and not only tries to facilitate consumers' choices but also fulfills their expectations to receive a distinct level of quality, makes loyalty and decreases consumer risk. The aim of this research is to identify effective factors of internal environment of organization to build valuable brands and also to rank the most effective factors.The statistical population in this research includes executive managers working in food and related industries all over Mashhad city, Iran. Questionnaire has been used to obtain data.The analysis of collected data was prepared by one-way t-test. Finally,the results showed that internal factors of organization are effective for creating valuable brands.Highest impact belongs to product features and lowest impact belongs to physical environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Branding
  • Internal Factors of Organization