بررسی ادراک از شخصیت برند با استفاده از رویکرد آرکئوتایپی و ارتباط آن با ابعاد شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

10.22034/jbar.2023.16606.3985

چکیده

امروزه در حوزه آموزش عالی دستیابی به مزیت رقابتی و تمایز، بیش از پیش اهمیت یافته است. یک ابزار کارآمد جهت دستیابی به مزیت رقابتی و ایجاد تمایز ایجاد شخصیتی مطلوب برای برند است. در این پژوهش به‌منظور بررسی شخصیت برند از مفهوم آرکئوتایپ­ها استفاده ‌شده است. هدف از انجام این پژوهش تعیین ادراک از شخصیت برند دانشگاه یزد از طریق رویکرد آرکئوتایپی و پرتکرارترین آرکئوتایپ انتخابی هر تیپ شخصیتی و همچنین بررسی ارتباط میان شخصیت دانشجویان و اساتید دانشگاه یزد و آرکئوتایپی که بیشترین میزان انتخاب را دارد، می‌باشد. به علاوه هدف دیگر از انجام این پژوهش درک یکسان بودن یا نبودن آرکئوتایپ انتخابی هر پنج تیپ شخصیتی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان و اساتید دانشگاه یزد تشکیل می‌دهند. داده­های لازم در این پژوهش به کمک 118 پرسشنامه تکمیل‌شده توسط دانشجویان و اساتید در دانشکده‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی انتخاب‌شده‌اند، جمع‌آوری‌شده است. لازم به ذکر است که این پژوهش  با  کاربست رویکرد شخصیت نئو و مدل آرکئوتایپی مارک و پیرسون صورت گرفته است. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از جدول توافقی و ضریب کرامر استفاده‌ شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشرین  آرکئوتایپ­های انتخابی آرکئوتایپ­های بی­گناه، حاکم، جست­و­جو­گر و جادوگر می­باشند. همچنین با تجزیه و تحلیل ویژگی­های شخصیتی افراد با استفاده از رویکرد نئو و آرکئوتایپ انتخابی توسط آنان مشخص گردید که  افراد با ویژگی‌های شخصیتی متفاوت در انتخاب برترین آرکئوتایپ انتخابی یعنی آرکئوتایپ بی­گناه برای  شخصیت برند دانشگاه یزد اتفاق نظر دارند و هر پنج تیپ شخصیتی این گزینه را بیش از سایرین انتخاب نموده­اند.  انتخاب این آرکئوتایپ رابطه ­ای با ویژگی­های روان­رنجورخویی، وظیفه شناسی، برونگرایی و توافق­پذیری ندارد و تنها ارتباط این آرکئوتایپ با ویژگی تجربه­پذیری مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the perception of brand personality using an archetypal approach and its relationship with personality dimensions: A case study of Yazd University

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Tabatabaeenasab 1
  • Asma Mohammadi 2
1 Associate Professo. Business Management Department, Faculty of Economics‚ Management & Accounting, University of yazd, yazd, Iran
2 PhD Candidate, Marketing Management, Business Management Department, Faculty of Economics‚ Management & Accounting, University of yazd, yazd, Iran
چکیده [English]

Introduction: In the past, marketing was used only in business and had no role in education. The role of educational institutions was to serve the community, conduct research activities and teach students the skills that were useful to them in the workplace. In fact, these institutions were only used to develop knowledge. But now, marketing departments have found a special position in the organizational structure of higher education institutions. Higher education managers consider marketing activities as important as the financial, human resources, quality assurance and the other internal departments of these institutions. The reasons for the importance of marketing in higher education centers is the increased competition between universities over attracting students and professors and obtaining financial support. The decline in government financial support, along with the declining trend in university admissions, is putting additional pressure on higher education institutions. In recent decades, the term branding has been used in the higher education marketing literature. In these complex and highly competitive markets, universities and other higher education institutions consider branding as a way to resist the challenges. Brand is one of the most valuable assets of any organization whose appropriate management can pave the way to success in any organization. Therefore, it seems necessary to pay attention to the issue of branding in the universities in order to achieve a competitive advantage. Brand is one of the most important factors that improve the competitive position of universities. The ideal brand of a university encourages decision makers to continue their studies to choose that university; thus becoming confident that they will receive advantages such as high-quality education, suitable physical facilities and suitable job market opportunities. Because universities are an effective instrument for providing education for applicants, it seems necessary for these institutions to have the social credibility and a proper mental image. Having a proper mental image of a university brand attracts students and professors and gains access to foreign resources to invest in the university. As a key factor, it persuades students to choose that university by students. Therefore, for effective brand management, consumers' mental image of the brand and their inference and perception of brand personality must be understood. So, if the personality perceived by the consumer fits the identity that universities are trying to present, the factors creating this fit should be strengthened. Also, if there is a discrepancy, the factors causing it should be detected and corrected. The purpose of this study is to determine the perception of the brand personality of Yazd University through the archetypal approach and the most frequent archetype of each personality type. The study also seeks to investigate the relationship between the personality of students and professors of Yazd University and the archetype that is the most selected. Another purpose of this study is to understand whether the selected archetypes of all the five personality types are the same or not.
Methodology: The present study is applied in terms of purpose and descriptive analysis in terms of method.. Secondary sources and libraries were used to collect the data on the background of the research. Preliminarily, the data were collected using a questionnaire appropriate to the research topic. The students and professors of Yazd University formed the statistical population of the research. The necessary data for the study were collected from 118 questionnaires completed by the students and professors in different faculties and educational grades. They were selected through random sampling. Statistical analysis was performed using the contingency table and Cramer's V.
Results and Discussion: The results show that the selected archetypal personalities for Yazd University brand are innocent, ruler,  explorer and magician archetypes, Also, by the analysis of the personality traits of individuals using the neo-approach and the archetype of their choice, it was found that people with different personality traits agree in choosing the most selective archetype, i.e., the innocent archetype for the brand personality of Yazd University. All the five personality types chose this option more than the others. The choice of this archetype had nothing to do with the characteristics of neuroticism, conscientiousness, extraversion, and agreement, and only the association of this archetype with the characteristic of empiricism was confirmed.
Conclusion: It is better for the personality of a brand to be clear and tangible so that the majority can have the same perception of the personality of that brand. The results of this study show that this happened correctly about the brand of Yazd University. The results confirm that people, regardless of their personality traits and types, choose the same archetypes for the Yazd University brand, and people with five different personality traits are significantly unanimous in their choice of archetypes. In general, all the five personality types considered innocent archetypes as their first choice for this brand. The three personality types with the characteristics of neuroticism, openness to experience and agreeableness, in addition to agreeing on the first chosen archetype, did the same in the second choice, namely the choice of the ruling archetype. From these results, it can be deduced that the brand of Yazd University has an intimate and reliable personality that seeks happiness and focuses on independence. The brand seeks to change and improve the world. It avoids illiteracy, disability and inefficiency. This brand can also help people find the way to what they can be, recognize their inherent potential, and put it to practice. This brand does not accept inertia and monotony and seeks change in life and tries to help achieve its goals by turning threats into opportunities. It is not only a successful brand, but it can be considered as a leader in its field, looking for new services and methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archetype in marketing
  • NEO personality approach
  • Brand personality
  • Yazd university
Ali, I.(2019).Personality traits, individual innovativeness and satisfaction with life. Journal of Innovation & Knowledge,4(1), 38-46.
Abui Mehrizi, H. (2019). The Role of Teachers 'Personality Traits and Executive Functions in Predicting Students' Academic Performance, M.Sc. Thesis,science & art University.yazd.
Bosley, L. (2017) . “A tale of twin cities: using brand personality to differentiate Minneapolis and St Paul”. Thesis. University of Minnesota Digital Conservancy, Minneapolis, FL.
Bolhuis, S. (2011). Archetypen. Onderzoek naar de visualisatie van archetypen met behulp van vormkenmerken. master thesis. University of Twente, Enschede
Broek,N. (2014). The visualization of archetypes through the use of colors in logos. Master Thesis‚ University of Twente.
Bouchard,G.,Lussier,Y. & Sabourin,S.(1999). Personality and Marital Adjustment: Utility of the Five-Factor Model of Personality. Journal Of Marriage And The Family, 61, 651-660.
Caldwell,M., Henry, P.& Alman, A. (2010).Constructing audio-visual representations of consumer archeytpes. Qualitative Market Research: An International Journal, 13(1), 84- 96.
Costa,P.& McCrae,RR.(2004).A contemplated revision of the NEO Five-Factor Inventory. Personality and Individual Differences, 36, 587-596.
Dam, T. C. (2020). Influence of Brand Trust, Perceived Value on Brand Preference and Purchase Intention. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(10), 939–947. https://doi. org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.939
De-Sabando. R. Forcada. J. Zorrrrillallalla. P).2017).The marketing orientation as a university management philosophy: a framework to guide its application. Nº de clasificación JEL: I23, M31 DOI: 10.5295/cdg.150576al
Donnellan,MB.,Conger,RD.&Bryant,CM.(2004). The Big Five and enduring marriages. Journal of Research in Personality, 38, 481-504.
Duarte Xara,B.,Kavita, M.& Percy,M. (2018). The meaning of a brand? An archetypal approach,reviste de gestao,25(2),142-159.
Daneshian, M.; Nayebzadeh, S.; Moineddin, M.; and Iqbal, A. (2016). Investigating the effect of brand personality and mental image on oral advertising. Markting management, Volume 1, Number 32, pp. 172-152.
Faber,M.& Mayer,J. (2009).Resonance to archetype in the media: There‟s some accounting for taste. Journal of Research in Personality, 43, 307-322.
Ghobadi Alvar, A., Mousavi, N., Sepahvand, R. and Vahdati, H. (2018). Identifying the components affecting the brand of Islamic Azad University using fuzzy Delphi technique, journal of education system , 251-238.
Ghodsi, P. (2017). Determining the brand personality of the Iranian Football Premier League organization through archetypes. Master Thesis, Supervisor: Alireza Elahi, Kharazmi University.
Ghobeh, m. (2017). Branding in higher education; Investigating the effect of brand equity on the reactions of education industry customers. Master Thesis, Kharazmi University, Faculty of Management.
Ghandi, f.(2016).Predicting  Anger and Identity Cohesion Based on Neo Personality Model, M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Ardabil Branch.
Jansen, M. (2006). Brand prototyping: Developing meaningful brands. Amsterdam: Kluwer.
John, OP.& Srivastava , S.(1999). The Big Five trait taxonomy: History, Measurement, and theoretical perspectives. New York: The Guilford Press
Hosseini, M.;& Farhadi Nahad, R. (2013). Investigating the effective factors on creating brand equity in higher education (case study of Payame Noor University). Journal of modiriyat-e farad, , No. 35, 80-65.
Hasanqholipour, T., Amiri, M.& Sheibani Moghaddam, n. (2012). Determining the personality of selected brands through archetypes and explaining how consumers perceive these brands.  new markting research Journal, 4 (7), 21-1.
Karimi,S.,Holland,C.P.&Papamichail,K.N. (2018). The impact of consumer archetypes on online purchase decision-making processes and outcomes: A behavioural process perspective. Journal of Business Research, 91, 71-82.
Karimova , G.Z. and Goby, V.P. (2021), "The adaptation of anthropomorphism and archetypes for marketing artificial intelligence", Journal of Consumer Marketing, Vol. 38 No. 2, pp. 229 -238. https://doi.org/10.1108/JCM-04-2020-3785
kamlot, D. & Calmon,P. (2017).Archetypes in the management of brand: usability for the leading brand of the Brazilian beer market, research in the management of brand,vol40,n1,p97-119.
Khanifar, H.; Dehghan Chachkami, M.; And Soltani, M. (2017). Investigating the role of brand personality in stimulating the decision to buy mobile phones; Consider interfering with brand trust and advertising content. new markting research Journal , V 7, N 1, pp. 172-153.
Kent ,Wertime(2019).The key to success in today's markets. Translated by Sara Mirzaei. Fourth Edition, Tehran: farhangh-e bonyan zendeghi..
Liu,Y.,Wang,T.,Zhou,L.& Nic,C. (2020). Study on Chinese brand cultural archetype: theory building and cross cultural comparison, journal of contemporary marketing science,vol(3), no1,pp 57-80.
Manuze OBR.Abrate. R (2020). Impact of internal branding on student engagement: insights frome a south African university. Serv market quart. 41(2): 124-144
Mark, M. & Pearson, C. (2001). Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes, McGraw Hill: New York, NY.
Megehee,C.& Spake,D. F. (2012). Consumer enactments of archetypes using luxury brands. Journal of business research, 65(10), 1434-1442.
Mirzaee, S.& George,B. (2016). “Brand archetypes: an experiment with the ‘demeter’ ”. Journal of Applied Economics and Business Research,6(2). 93-105.
Monavarian, A., Safavid, J., Aga Khani, N.; And Rezaei Noor, J. (2017). Investigating the effective factors in formulating branding strategies of universities based on e-learning. Technology of educationJournal, (2) 11, 148-133
Ningrum, NK.Kusuwardani.R. (2020) University branding: different roles of brand personality and satisfaccion. J Siasat Bis. 24(1). 59-71
Naseri, Alashti., Hashem Nejad Abersi, F; And Saffarian Hamedani, S. (2020). Presenting a model of localization of individual and social skills training and entrepreneurship in Iranian schools, journal of school administration, V 8, N 3.
Nejabat, R. (2018). The mediating role of humorous styles in the relationship between personality traits and psychological well-being of high school students in Bandar Abbas, Yazd University.
Neyer,FJ.& Voigt,D. (2004). Personality and social network effects on romantic relationships: a dyadic approach. European Journal of Personality, 18, 279-299.
omidvari. M(2020).Predicting high-risk behavior in female adolescents based on the model of five major personality. factors and family resilience. Master Thesis inpsychmetrics. Marvdasht Branch of Azad University
Palacio,A.B., Meneses,G.D.& Perez,P.J. (2002).The configuration of the university image and its relationship with the satisfaction of the student. Journal of Educational administration, 40(5), 486-505.
Pervin, D. (2018). Personality Theory and research, WILEY, 14th edition.
Roberts,Candice. (2010)."Exploring Brand Personality through Archetypes." Electronic Theses and Dissertations. Paper 16-91. https://dc.etsu.edu/etd/1691
Rafi, S. (2019). Predicting life expectancy based on five major personality factors, Islamic Azad University, Marvdasht Branch.
Rahimian, A. (2018). University branding; New Needs for Higher Education (Case Study; Payame Noor University, Central Karaj), journal of management and planning in educational system, 11 (1), 158-139.
Sujchaphong,N., Nguyen,B., Melewar,T,. Sujchaphong,P. & Chen,J. (2020). A framework of brand-centred training and development activities, transformational leadership and employee brand support in higher education, Journal of Brand Management, vol. 27, issue 2, No 3, 143-159.
Silverblatt,A.,Ferry, J.& Finan, B. (1999). Approaches to Media Literacy: A Handbook, London: M.E. Sharpe
71-86. (2017). Structural Modeling factors affecting on tourism destination reputation and its impact on brand equity (Case study: Isfahan).
Tabatabaei, N. S. M., & Mahavarpoor, F. (2017). Structural Modeling factors affecting on tourism destination reputation and its impact on brand equity (Case study: Isfahan). urban tourism, 4(1), 71-86. doi: 10.22059/jut.2017.61998
Tress,W.,Rollnik,J.,Baldini,CH.,Schmitz,N.&Hartkamp,N. (2001).Psychometric properties of the German version of the NEO-FFI in psychosomatic outpatients, Personality and Individual Differences, 31, 713- 722.
Tahmasbi Far, H; &  Kheiri, B. (2018). Conceptualizing brand schizophrenia and identifying its consequences using a qualitative data foundation approach. New markting research journal, V 8, N 1, 28, pp. 56-35.
Taleb nejad, A., Ranjbarian, B., Bidram, H. And Samavatian, H. (2016). Archetypal Associations of Geometric Shapes: Lessons for Marketing Managers. Journal of business management, 9 (4), 806-787.
Urde,M. (2016),“The brand core and its management over time”.Journal of Product & Brand Management, 25(1),26-42.
Van Nistelrooij,E. (2013). Face it, your brand personality needs a logo: master thesis. University of Twente, Enschede
Zaghlol,A.,Hayajneh,A.&Almarzouki,A.(2010).Factor analysis for an institution alimage instrument. International Review on Public and Non-Profit Marketing, 7(2), 157-166.