نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی نژاد، مصطفی الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-26]

ج

 • جباری، یاسر بررسی تأثیر نوجویی مصرف کننده، دانش محصول و اعتماد به شناسۀ والد بر پذیرش توسعۀ شناسه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 27-47]

ح

 • حاتمی نسب، سیدحسن تبیین وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (e-CRM) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 48-77]

خ

 • خان بیوکی، روح الله تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات دفاتر کارگزاریها با استفاده از مدل سروکوآل (Servqual) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 78-94]

د

 • دهقانی تفتی، محمدعلی تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات دفاتر کارگزاریها با استفاده از مدل سروکوآل (Servqual) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 78-94]

ز

 • زارع احمدآبادی، حبیب تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات دفاتر کارگزاریها با استفاده از مدل سروکوآل (Servqual) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 78-94]

ط

 • طالعی فر، رضا تبیین وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (e-CRM) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 48-77]

ع

 • عزیزی، شهریار بررسی تأثیر نوجویی مصرف کننده، دانش محصول و اعتماد به شناسۀ والد بر پذیرش توسعۀ شناسه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 27-47]

ف

 • فرید، داریوش تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات دفاتر کارگزاریها با استفاده از مدل سروکوآل (Servqual) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 78-94]
 • فروزنده، لطف اله الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-26]

ق

 • قره چه، منیژه بررسی تأثیر نوجویی مصرف کننده، دانش محصول و اعتماد به شناسۀ والد بر پذیرش توسعۀ شناسه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 27-47]

م