نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 124-143]

ا

 • امیرشاهی، میراحمد بررسی جایگاه برند بانکها از دیدگاه مشتریان حقیقی ساکن شهر تهران با استفاده از فن نقشۀ ادراکی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-27]
 • اولیا، محمد صالح تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره گیری از مدل Interpretive Structural Modeling(ISM) )مطالعه موردی: گروه تولیدی یزدبسپار ( [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 92-106]

ب

 • باقرزاده آذر، محمد کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای جهت رتبه بندی تأمین کنندگان و عوامل مرتبط با تصمیم گیری در زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 102-116]
 • برقی، شاهین الگوی ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در پروژه های پتروشیمی؛ رویکرد تکنیکهای تصمیم گیری - تکنیک بردا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 27-50]

ت

 • ترابی، مصطفی عوامل مؤثر بر به کارگیری خدمات موبایل بانک توسط مشتریان و رتبه بندی آنها (مطالعۀ موردی: شعب بانک تجارت شهر تهران) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 117-139]
 • تقوی فرد، محمدتقی عوامل مؤثر بر به کارگیری خدمات موبایل بانک توسط مشتریان و رتبه بندی آنها (مطالعۀ موردی: شعب بانک تجارت شهر تهران) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 117-139]

ث

 • ثقفیان، حامد بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 28-52]

ج

 • جلالی، رضا رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 124-143]
 • جلالی نائینی، سید غلامرضا ترسیم نقشۀ فازی عناصر اجرای طرح کسب و کار الکترونیک در سازمان‌های کوچک و متوسّط [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 107-123]

خ

 • خادمی، سهیلا اثر اینترنت بر جهت دهی کانال های صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-26]
 • خداداد حسینی، سید حمید اثر اینترنت بر جهت دهی کانال های صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-26]
 • خسروانی، فرزانه رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 124-143]
 • خلیلی، مجید بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 28-52]

ز

 • زارع، حبیب تحلیل موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان یزد) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 74-91]
 • زارع مهرجردی، یحیی الگوی ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در پروژه های پتروشیمی؛ رویکرد تکنیکهای تصمیم گیری - تکنیک بردا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 27-50]

س

 • سرفراز، امیرهمایون تحلیل موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان یزد) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 74-91]
 • سماواتی، محمد انتخاب همزمان تکنولوژی برای خریدار و تأمین کننده با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 51-77]

ش

 • شمس، شهاب الدین تأثیر افشای اطلاعات بر دامنه شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمانی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 53-73]
 • شهریان، محمدعلی تحلیل موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان یزد) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 74-91]
 • شهوازیان، سلاله تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره گیری از مدل Interpretive Structural Modeling(ISM) )مطالعه موردی: گروه تولیدی یزدبسپار ( [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 92-106]

ص

 • صنوبر، ناصر بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 28-52]

ع

 • عالم تبریز، اکبر کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای جهت رتبه بندی تأمین کنندگان و عوامل مرتبط با تصمیم گیری در زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 102-116]

ف

 • فیاضی آزاد، علی بررسی جایگاه برند بانکها از دیدگاه مشتریان حقیقی ساکن شهر تهران با استفاده از فن نقشۀ ادراکی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-27]
 • فرقانی، محمدعلی بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردSMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 78-95]
 • فلاح محمدی، نرگس تأثیر افشای اطلاعات بر دامنه شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمانی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 53-73]

ک

 • کاظمی، مصطفی عوامل موثربرعملکرد شرکت‌های کوچک درمراحل اولیه‌ی رشد (مطالعه‌موردی شرکت‌های مستقر در مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری کشور) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 140-162]
 • کرمی، حسین رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 124-143]

م

 • محقق، علی انتخاب همزمان تکنولوژی برای خریدار و تأمین کننده با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 51-77]
 • محمدرضائی لرکی، یاسمن ترسیم نقشۀ فازی عناصر اجرای طرح کسب و کار الکترونیک در سازمان‌های کوچک و متوسّط [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 107-123]
 • مرادخانی، باریار بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردSMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 78-95]
 • میرغفوری، سیدحبیب الله تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره گیری از مدل Interpretive Structural Modeling(ISM) )مطالعه موردی: گروه تولیدی یزدبسپار ( [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 92-106]
 • مشبکی، اصغر تحلیل موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان یزد) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 74-91]
 • ملاحسینی، علی بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردSMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 78-95]
 • ملک زاده، غلامرضا عوامل موثربرعملکرد شرکت‌های کوچک درمراحل اولیه‌ی رشد (مطالعه‌موردی شرکت‌های مستقر در مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری کشور) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 140-162]
 • مهرگان، محمدرضا انتخاب همزمان تکنولوژی برای خریدار و تأمین کننده با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 51-77]
 • مومنی، حجت الله الگوی ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در پروژه های پتروشیمی؛ رویکرد تکنیکهای تصمیم گیری - تکنیک بردا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 27-50]

ی

 • یحیی زاده فر، محمود تأثیر افشای اطلاعات بر دامنه شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمانی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 53-73]