دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 1-300 
گرایش‌های ارزشی مصرف کننده و تمایل به رفتار خرید

صفحه 125-147

یلدا رحمتی غفرانی؛ محمد طالقانی؛ ابراهیم چیرانی


شکل‌گیری وفاداری به مقصد باتجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد

صفحه 175-196

عباس عباسی؛ نیایش رستم پور شهیدی؛ اسماعیل بازیار حمزه خانی


تأثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی

صفحه 197-224

آرمان احمدی زاد؛ مریم ورمقانی؛ پرویز کفچه


تاب‌آوری فروشندگان بنگاه‌های کسب و کار

صفحه 225-247

سهیلا حیدری؛ فخرالدین معروفی؛ آرمان احمدی زاد


تحلیل رفتار بنگاه‌های کسب و کار برای ورود و خروج به بازار

صفحه 275-298

سید نظام الدین مکیان؛ فرشته بهرامی؛ رضا زارع عبدالهی