دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-298 
6. بررسی اثر ابعاد ترفیعات فروش و اثرات بین فردی بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری

صفحه 107-135

زهره دهدشتی شاهرخ؛ بهرام جبارزاده کرباسی؛ پریا جنگی پور افشار


12. شهرت ملی؛ مفاهیم، چالش‌ها و رویکردها

صفحه 269-298

سعید نجم روشن؛ محمد محمودی میمند