دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، دی 1396، صفحه 1-298 
شهرت ملی؛ مفاهیم، چالش‌ها و رویکردها

صفحه 269-298

سعید نجم روشن؛ محمد محمودی میمند