دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-425 
3. تحلیل تاثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر پاسخ‌های مشتری

صفحه 45-68

حسین رضائی دولت آبادای؛ مجید محمدشفیعی؛ سیده نفیسه حسینی


9. ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری

صفحه 181-207

میثم شفیعی رودپشتی؛ فرشته بهرامی؛ فاطمه کریمی شوهانی


10. عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران

صفحه 209-245

مهنا شاهمرادی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی


11. طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری خدمات بانکی

صفحه 247-268

ابراهیم حشمتی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده


12. تبیین رفتار جنون خرید

صفحه 269-294

روح الله سهرابی؛ مصطفی رضایی راد؛ مونیکا موسوی


15. چابکی بازاریابی خدمات، مفهوم پردازی و توسعه مقیاس

صفحه 347-371

سیدمحمد طباطبایی نسب؛ رقیه محمدیان یزد


17. کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی

صفحه 403-425

سیده سروناز سلیلی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ منیژه قره چه؛ عباسعلی حاجی کریمی