دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، اسفند 1398، صفحه 1-405 
تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز

صفحه 55-80

مرتضی رجوعی؛ علیرضا حدادیان؛ نگار اربابی یزدی


تبیین الگوی خرید محصولات کاربردی فروشگاه‌های همواره تخفیف

صفحه 197-229

فاطمه ترابی؛ اعظم رحیمی نیک؛ احمد ودادی؛ حسن اسماعیل پور


تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه برای شرکت های‌وب

صفحه 231-255

عبدالحمید ابراهیمی؛ صمد عالی؛ حسن اسکندری؛ علی بهروزهریس


چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری

صفحه 283-303

سعید سعیدا اردکانی؛ سید مهدی الحسینی المدرسی؛ فریده‌سادات حسینی؛ فرشته پزشکی نجف آبادی


مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت‌ها

صفحه 333-353

سروش قاضی نوری؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ رضوان احدی