دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-405 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی عملکرد توزیع محصولات در زنجیره تأمین سبز

صفحه 1-24

علیرضا علی نژاد؛ جواد خلیلی


3. تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز

صفحه 55-80

مرتضی رجوعی؛ علیرضا حدادیان؛ نگار اربابی یزدی


9. تبیین الگوی خرید محصولات کاربردی فروشگاه‌های همواره تخفیف

صفحه 197-229

فاطمه ترابی؛ اعظم رحیمی نیک؛ احمد ودادی؛ حسن اسماعیل پور


10. تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه برای شرکت های‌وب

صفحه 231-255

عبدالحمید ابراهیمی؛ صمد عالی؛ حسن اسکندری؛ علی بهروزهریس


12. چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری

صفحه 283-303

سعید سعیدا اردکانی؛ سید مهدی الحسینی المدرسی؛ فریده‌سادات حسینی؛ فرشته پزشکی نجف آبادی


14. مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت‌ها

صفحه 333-353

سروش قاضی نوری؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ رضوان احدی


15. پیش‌بینی پاسخ مشتریان در بازاریابی مستقیم با شبکه‌های عصبی چندلایه

صفحه 355-379

مهدی زکی پور؛ سینا نعمتی زاده؛ محمدعلی افشار کاظمی