دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-173 
3. تبیین استراتژی محصول- بازار و قابلیت های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار

صفحه 54-87

بهمن حاجی پور؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ سجاد شمسی گوشکی


5. طراحی مدل شبکه ی تهیه و توزیع کالا در ایران

صفحه 105-121

کیومرث شریفی؛ مصطفی مسعودی؛ سید رضا سید جوادین