سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

حق اشتراک سالیانه ( بااحتساب هزینه ارسال) 30/000ریال

حق اشتراک سالیانه دانشجویان ( با ارسال کپی کارت دانشجویی) 20/000ریال

لطفاً وجه مورد نظر را به حساب فراگیر 7874059017 بانک تجارت، شعبه دانشگاه یزد (کد شعبه: 20075) به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه یزد (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک تجارت سراسر کشور) واریز و پس از ثبت اطلاعات در این سایت، اصل رسید بانکی را به نشانی زیر یا از طریق گزینه Brose بالا ارسال فرمایید.

یزد- دانشگاه یزد- پردیس اصلی- ساختمان هرندی یک - دفتر نشریه کاوش های مدیریت بازر کانی 

صندوق پستی: 741 -89195، کدپستی:  8916869511