نویسنده = منیره عسکری نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهر الکترونیک

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-26

سید حسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر؛ منیره عسکری نژاد؛ علی دهقانی