درباره نشریه

 

توالی انتشار نشریه دوفصلنامه می باشد که در ابتدای هر فصل (بهار و پاییز) در وبگاه نشریه منتشر می گردد.

 

حوزه‌های علمی- پژوهشی نشریه

تدوین ایده‌ها و نظریه‌های نوین و اصیل با آموزه‌های پژوهشی حوزه‌ها و قلمروهای مدیریت بازرگانی؛

پرورش و توسعه مفاهیم، الگوها، مدل‌ها و راهبرد‌های مدیریت بازرگانی با گرایش‌های مرتبط در قلمروهای فعالیتی بنگاه‌ها؛

تدوین، بهبود و توسعه ساختار، سازوکارها و فرایندهای بازرگانی متناسب با حوزه‌های مرتبط؛

طراحی و تبیین کارکردهای مدیریت بازرگانی برای بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌‌های درون و برون محیطی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛

تدوین و توسعه راهبردهای تعالی حوزه‌های علمی و تجربی مدیریت بازرگانی؛

تدوین و توسعه برنامه‌های عملیاتی، سازوکارها و فرایندهای ارزیابی و کنترل حوزه‌های علمی و تجربی مدیریت بازرگانی

 

عنوان نشریه: کاوشهای مدیریت بازرگانی

نوع نشریه: دو فصلنامه علمی

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد

شاپا الکترونیکی: 3878-2645

مدیر مسئول: دکتر حجت الله صادقی

سردبیر: دکتر محمدرضا حمیدی زاده  

کارشناس: الهام اردکانی

هزینه انتشار: 400000تومان (200000 تومان زمان پذیرش مقاله و 200000 تومان قبل از انتشار رسمی مقاله)

ویراستار: مهران بادین‌دهش و شیما جُنگ

آدرس: دانشگاه یزد- ساختمان استقلال- دفتر نشریات

پست الکترونیک: jbar@journals.yazd.ac.ir