کاوشهای مدیریت بازرگانی (BAR) - فرایند پذیرش مقالات