دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه بین همسویی استراتژی بازاریابی و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

مازیار گنجو؛ سهراب خلیلی شورینی؛ محمود البرزی؛ سید محمد زرگر