بررسی جایگاه برند بانکها از دیدگاه مشتریان حقیقی ساکن شهر تهران با استفاده از فن نقشۀ ادراکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در تحقیق حاضر، به منظور شناسایی جایگاه و موقعیت رقابتی برند بانک‌ها، دو بانک ملی (دولتی) و پارسیان (خصوصی) انتخاب شدند تا از دیدگاه مشتریان، مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین، سعی شده است که جایگاه برند بانکهای مذکور با استفاده از فن نقشۀ ادراکی ترسیم گردد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوۀ جمع‌آوری اطّلاعات، پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطّلاعات آن، پرسشنامه است. جامعۀ آماری این تحقیق دربرگیرندۀ کلّیّۀ مشتریانی است که در بانک‌های ملی و پارسیان حساب دارند. از هفتصد و هشت شعبۀ بانک‌های ملی و پارسیان در مناطق مختلف شهر تهران، به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای، نمونه گیری به عمل آمد و از بین جامعۀ مزبور، تعداد پنجاه شعبه و سیصد و نود نفر از مشتریان این شعب به صورت تصادفی انتخاب شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، بانک پارسیان از دیدگاه مشتریان، در کلّیّۀ هفت متغیّر بازاریابی خدمات در جایگاه بهتری نسبت به بانک ملی قرار گرفت. از این رو، می توان نتیجه گرفت که بانک پارسیان در موقعیت و جایگاه بهتری نسبت به بانک ملی قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Customers' Perceptions of Brand Positioning In Iranian Banks Using Perceptual Map Technique (Case Study: Melli and Parsian Banks in Tehran)

نویسندگان [English]

  • mir ahmad amir shahi 1
  • ali fayyazi azad 2
چکیده [English]

One important concept, which plays a critical role in marketing, is positioning and in this case brand positing. In order to identify the competitive position and status of bank brands, Melli Bank (public) and Parsian Bank (private) were selected to be assessed through the perspectives of their customers. Besides, an attempt has been made to draw a perceptual map of the brands of Melli and Parsian Banks based on the fundamental concepts of the marketing science. The current study is practical in aim and survey in method of data collection. The research population consists of all the customers of the two banks of Melli and Parsian. A number of the branches of the two banks were selected through multi-stage cluster sampling. 390 customers of these branches were randomly selected. Then, questionnaires were used as research instrument to assess customers’ views. According to the results obtained from the tests and the perceptual maps, Parsian Bank was found to render a better position in comparison to Melli Bank in all the seven marketing service variables. Thus, it can be concluded that Parsian Bank is in a better position than Melli Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positioning
  • Brand
  • Bank
  • Perceptual Map