کاوش‌های مدیریت بازرگانی (BAR) - واژه نامه اختصاصی