الگوپذیری صادرات غیرنفتی کشور از نوسانات نرخ ارز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

نرخ موثر واقعی ارز یکی از مهمترین عوامل موثر در رقابت پذیری بین المللی است، و با افزایش آن رقابت­پذیری صادرات کشور افزایش می‌یابد. بنابراین نگه­داشتن و یا بالا بردن نرخ موثر واقعی ارز بر تراز تجاری کشور اثر مثبت، و کاهش آن اثر منفی خواهد داشت. لذا این تحقیق در پی بررسی اثرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران با رویکرد تحلیل سری زمانی است. در این تحقیق، اطلاعات متغیرها از طریق بانک‌های اطلاعاتی برای سال‌های 91-1370 استخراج شده و از آزمون دیکی فولر برای پایایی متغیرها، آزمون علیت گرنجری و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج نشان داد که متغیر نرخ ارز اثرات معکوس و معناداری بر صادرات غیرنفتی طی دوره مورد مطالعه دارند. به­طوری که با افزایش نرخ ارز در سال‌های مورد مطالعه، میزان صادرات غیرنفتی کاهش یافته است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی بر صادرات غیرنفتی مثبت و معنادار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Patterns of Non-oil Exports of the Country Affected by Exchange Rate Fluctuation

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Aligholi 1
  • Ataa'ollah Baradaran 2
1 Associate Professor of Department of Business Managment Faculty of Management Islamic Azad University Centeral Tehran Branch
2 Master of Science in business Managment, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The effective rate of exchange is one of the most important factors in international competitiveness. The more it increases, the better the competitiveness of exports is. So, keeping or raising the real effective exchange rate has a positive effect on the country's trade balance, but reducing it will have a negative effect. The aim of this study is to investigate the effect of exchange rate on the non-oil exports of Iran with the time series analysis approach. The data on the variables were extracted from databases for the period of 1991-2012, and the Dickey-Fuller test was used to evaluate the reliability of the variables. Also, the Granger causality test and the VAR model were used to test the hypothesis. The results showed that the variable of exchange rates had significant adverse effects on non-oil exports during the studied period; with an increase in the exchange rate in that period, non-oil exports declined. It was also shown that the impacts of GDP, the degree of economic openness and non-oil export facilities granted to the private sector were positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exports
  • Exchange rate
  • Granger causality
  • VAR model
1- Akinlo, A. E., & Adejumo, V. A. (2014). Exchange Rate Volatility and Non-oil Exports in Nigeria: 1986-2008. International Business and Management, 9(2), 70-79.
2- Asgharpur, H., Mohammadpour, S., Rezazadeh, A., & Jahangiri, K. (2012). Investigating the effect of exchange rate volatility on Iranian agricultural exports, Agricultural Economics Researches, Volume 4, Issue 1, 121-137.
3- Aziznezhad, S., & Kamijani, A., (2017). Exchange Rate Changes and its Effect on the Volatility of Selected Variables of the Macroeconomics, Quarterly Journal of Economic Research (Persistent Growth and Development), Year 17, No. 1, Spring 2014, 121-143.
4- Bahmani-Oskooee, M., & Harvey, H. (2011). Exchange-rate volatility and industry trade between the US and Malaysia. Research in International Business and Finance, 25(2), 127-155.
5- Bahmani-Oskooee. B, Hanafiah H, Scott W. Hegerty. (2014). Exchange rate volatility and Spanish-American commodity trade flows, Economic Systems 38 (2014) 243–260.
6- Behrad Amin, M.,& Zamanian, G. (2014). The effect of uncertainty of the exchange rate on the demand for imports from the MENA countries; Journal of Regional Economics and Development, Year Twenty, Number 8, 227-255.
7- Daei Karimzadeh, S., Emamourdi, G., & Shayesteh, A. (2014). The Effect of Real Exchange Rate on Iran's Non-oil Exports; Journal of Economic Sciences, Vol. 8, No. 29, 151-168.
8- Darisavey Bahmaneshir, R., Bafandeh, A., & Azizi, F. (2010). Investigating the barriers of non-oil exports in Khuzestan province using factor analysis; Journal of Commercial Reviews, No. 41, 67-88.
9- Hasanov, F. (2013). The impact of real exchange rate on non-oil exports. Is there an asymmetric adjustment towards the equilibrium?. Актуальні проблеми економіки, (6), 487-502.
10- Hasanov, F., & Samadova, I. (2010). The impact of real exchange rate on non-oil exports: The case of Azerbaijan. MPRA, (6), 1-19.
11- Imoughele, L. E., & Ismaila, M. (2015). The Impact of Exchange Rate on Nigeria Non-Oil Exports. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 5(1), 190-198.
12- Kazerouni, A., Hassannezhad Daneshmand, E., & Maniei, O., (2014). The effect of exchange rate fluctuations on Iran's export pattern (nonlinear approach, Markov-switching); Journal of Applied Economic Studies, Vol. 3, No. 10, 219 -246.
13- Liao, W., Shi, K., & Zhang, Z. (2012). Vertical trade and China's export dynamics. China Economic Review, 23(4), 763-775.
14- Liang, S. H. I. (2016). Research on the Impact of the Fluctuation of RMB Exchange Rate on China’s Import and Export Trade. DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science, (icss).
15- Mohammadi, H., Saghaeian, S. H., & Tohidi, A. H., (2015). Experimental Study of Exchange Rate Transition and Its Fluctuations on Iran's Export Prices for Pistachios, Quarterly Journal of Economic Research, 2012, No. 65, Winter 2013, 159-184.
16- Nouri, M., & Navidi, H., (2012). Risk of Exchange Rate and Non-oil Exports in Iran; Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, Vol. 3, No. 9, 59-70.
17- Rasheki, S., Shahrazi, M., & Abdollahi, M. R., (2012). Asymmetric Asymmetric Effect of Exchange Rate and Its Fluctuation on Non-Oil Exports in Iran; Journal of Research on Economic Growth and Development, Vol. 2, No. 7, 149-167.
18- Safari, S., Rahmani, M., & Ahmadi, H., (2014). The effect of exchange rate fluctuations on agricultural exports in line with the second clause of general agriculture policy; Journal of Strategic and Macroeconomic Policy, Vol. 2, No. 5, 97-109.
19- Serenis DI, Tsounis NI, Serenis PA. (2011). Exchange Rate Volatility and Sectoral Exports Is There A Relationship? New Evidence From The EU. InInternational Conference On Applied Economics-ICOAE, 579-588.
20- Shakeri, A., (2004). The determinants of non-oil exports, Iranian economic research, Volume 6, Issue 21, 23-50.
21- Sidheswar Panda and Ranjan Kumar Mohanty, (2015) ''Effects of Exchange Rate Volatility on Exports: Evidence from India", Economics Bulletin, Volume 35, Issue 1, pages 305-312
22- Yusaku N, Kenjiro H. (2013). Does exchange rate volatility deter Japan-China trade? Evidence from pre- and post-exchange rate reform in China, Japan and the World Economy 25–26 (2013) 90–101.