ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دانشگاه

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه هنر

چکیده

در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در فناوری، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصادی، سیاسی بوده­اند. امروزه سازمان­ها باید به گونه­ای باشند که با استفاده از مدل­های موجود در رقابت­پذیری و نظرات خبرگان، افزایش توان رقابتی و سودآوری را ممکن سازند. بررسی و کنکاش در زمینه رقابت­پذیری همواره می­تواند نتایج جدیدی به همراه داشته باشد. این مقاله، با هدف بهره­گیری و تلفیق عوامل مؤثر بر رقابت­پذیری در بین مناطق آزاد تجاری ارائه شده است. برای انجام این پژوهش، به واسطه مرور بر ادبیات در دسترس، عوامل موثر بر رقابت­پذیری در مناطق آزاد شناسایی و فهرست شدند. سپس با استناد به این عوامل الگوی مورد نظر طراحی شد. سپس در گام آخر با استفاده از نرم­افزار AMOS، الگوی طراحی شده، اعتبارسنجی شد. در این مسیر منطقه آزاد اروند به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده و الگوی طراحی شده به ازای آن منطقه مورد تست و آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می­دهند در پژوهش حاضر عوامل شامل مزیت­های حاکمیتی، مزیت­های ذاتی و موقعیتی، مزیت­های زیر ساختی، مزیت‌های مالی و اقتصادی، مزیت­های عملکردی بر رقابت­ پذیری تاثیر دارند. در این بین مزیت مالی و اقتصادی بالاترین رتبه را داشته و عامل مزیت­های عملکردی در پائین­ترین رتبه قرار داشته ­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Pattern of Competition in Free Trade Zones

نویسندگان [English]

  • Meysam Shafiee Roodposhti 1
  • Fereshteh Bahrami 2
  • Fatemeh Karimizadeh Shvani 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, University of Tehran
2 Master of industrial Management, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University and University Lecturer
3 Master of Business Administration, Management Group, Faculty of Management and Economics, University of Science and Arts
چکیده [English]

In recent decades, managers have experienced a period of significant global changes due to the developments in technology, marketing, globalization, and the new economic-political situation. Nowadays, corporations need to enhance their competition capacity and profit through the available models in the field of competitiveness and experts' comments. Research on competitiveness can always reveal new results. This article seeks to identify the factors that affect competitiveness in free trade zones. Through the available sources in the literature, those factors were spotted and listed. Then, based on those factors, a desirable pattern of competitiveness was made. In the last step, the pattern was evaluated using the Amos software. To do so, Arvand free trade zone was selected as a case to study, and the mentioned pattern was tested on it. The results showed that competitiveness is affected by such factors as authority privileges, natural and local privileges, foundational privileges, financial and economic privileges, and operational privileges. Among them, financial and economic factors have the highest rank, while operational privileges rank the lowest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Free trade zone
  • Arvand free zone
1-         Akhavan, A. (2012). A Model for Relationship between KnowledgeManagement Strategies, Key Success Factors, Knowledge Management Measures and Performance of Universities: Ph.D. Thesis, Yazd University.
2-         Eftekhary, R., Vojdani, A., Tahrani, H,.  & Ebrahim Razini, A. (2009). Evaluation of the Empowerment of Free Trade Zones of Iran by Using the MADM Method. Journal of the Moderator of Humanities, Volume 13, Issue 3, pp. 143-166.
3-         Eftekhary, R., Vojdani, A., Tahrani, H,.  & Ebrahim Razini, A. (2009). Evaluation of the Empowerment of Free Trade Zones of Iran by Using the MADM Method. Journal of the Moderator of Humanities, Volume 13, Issue 3, pp. 143-166.
4-         Golchahra, A., Jafarpour, M. (2015). International Marketing Strategy and Competitiveness on Export Development Organizations. National Conference on Key Issues in Management and Conservation Sciences, Gorgan.
5-         Porter, M. (2006). Competitive Strategy; Market Analysis Techniques. Majidi, Jahangir, Abbas Mehr, Pouya, Rasa Cultural Service Institute, Second Printing, Tehran.
6-         Porsafavi, M., Jafari, Sh. (2017). Regional Competitiveness Evaluation in Functional Urban Areas of Mazandaran Province Using Cluster Analysis. Human Geography Research, Article 168, Volume 49, Issue 4. P.807-820.
7-         Tavakkoli, Gh,. Elyasi, M., Shafiei Roodpashti, M,. & Heidari, Asghar, A. (2011). Pathology of Iran's Defense Products Export (Case Study: One of the Defense Specialist Mothers of Iran). Improvement and Development Management Studies of the Year, Twenty-first, No. 64, pp. 55-88.
8-         Hosseini, Y., Mirejaneh Mard, J. (2011). Export Function of Companies: Identifying the Effect of Competitive Advantages, Adapting Marketing Tactics and Export Experiences on Export Function. Journal of Research in New Marketing Research, Year One, First issue.
9-         Shoggo, M., Mousavi, A., & Adeli, B. (2014). Increasing the Competitiveness of Companies Based on the Porter Diamond Model. The 2nd National Conference on the Dynamics of Management and Economic Development and Financial Management, Shiraz.
10-         Shirafakan, M,. Sharafi, M. (2011). The role of costly and non-priced free trade areas - Industrial development in economic growth and national production improvement. Proceedings of the first international conference on management, innovation, and national production.
11-         Khalil, T. (2004). the technology of success in competing and creating wealth. Dr. Arabi, Seyyed Mohammad and Davoud Izadi, Tehran Cultural Research Center, p. 247 -248.
12-         Abbasi, M.R., Rahimi-Clour, H. (2012). Designing Structural Equation Structures for Competitiveness at the Level of Headquarters of Insurance Companies of Tehran. Marketing Management Magazine, No. 14, pp. 88-75.
13-         Qarakhani Dehserkhi, M., Aga Khani, E., & Pasandideh, A. (2016). Investigating the Concept of Competitiveness with the Innovation Approach in the Knowledge Based Economy for Selected Countries. IV International Conference on Strategic Management.
14-         Ghassemi, V. (2013). Structural Equation Modeling in Social Research with the Application of Amos Gradhics: Sociology Publishers, Second Edition, 1392.
15-         Kafashpour, A., Erfani Khaghani, M. (2014). Competitiveness in the New Age, Comparative Study of Diamond Models. Third Conference on Modern Management Science.
16-         Mahmoudi, A,. Jalali, S. (2016). Iran's Pistachio Export Competitiveness in Global Markets. Economic Research, Volume 51, Issue 4, Issue No. 117.
17-         Malek Ehlagh, I., Mehdi Zadeh,  M,. Mehrin Nejad, M,. & Akhavan Tavakoli, N. (2014). Study of Strategic Alliance of Free Trade-Industrial Zones in Improving Tourism Competitiveness of Iran. International Conference on Economics, Management, Accounting, Social Sciences, Rasht.
18-         Malek Ehlagh, I., Taleghani, M. (2010). Global Competitiveness Analysis. Commercial Reviews (54), No. 45, pp. 16-29.
19-         Mehrabani, V. (2012). Role of Competition in Industrial Productivity Developments. Quarterly Journal of Economic Research, Year 12, No. 1, pp. 19-171.
20-         Mehregan, M., Asgharizadeh, E., & Safari, H. (2013). Model of Enterprise Competitiveness Measurement. Tehran, Institute of the Book of Merciful Prose, First Edition.
21-         Neraki, N., Samiyazadeh, M.R., & Saeedi, A. (2014). Reviewing and Analyzing the Competitive Strategies of the Steel Company of Khouzestan in Coping with Its Rivals. International Conference.
22-         Barney, j. (1991).firm resourses and sustaind competitive advantage .journal of management, 17(1):99-120.
23-         Cavasgil, S., Naidu, G. (1993). Product and promotion adaptation in export ventures. An empirical investigation. Journal of international Business studies, 24(3) .479-506.
24-         Griffith, D., Jacobs, l., & Richey, R. (2016). Fitting strategy derived form strategic orientation to international context. Thunderbird international Business review, 48(2) .239-262.
25-         Morgan, N.A., Vorhies, D., & Schlegelmilch, B. (2016). Resource-performance relationships in industrial export ventures: The role of resource inimitability and substitutability. Industrial Marketing Management, 35, 621-633.
26-         Morgan, N.A., Kaleka, A., & Katsikeas, C. (2014). Antecedents of export venture performance. A Theoretical model and empirical assessment. Journal of marketing, 68(1). 90-108.
27-         Valentina Parakhina Olga Godina Olga Boris Lev Ushvitsky. (2017). Strategic management in universities as a factor of their global competitiveness. International Journal of Educational Management, Vol. 31 Iss 1 pp. 62 – 75.
28-         Romana, K., Polona, T.  (2016). Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth 27.