تأثیر ادراک از قیمت منصفانه، رضایت مشتری و تفاوت ادراک شده از خرید بر تمایلات رفتاری مشتریان با اعتماد و هدف سفر و آشنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانش آموخته مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/jbar.2023.15460.3796

چکیده

یکی از مهم­ترین فعالیت­های مدیریت، تصمیم­گیری در مورد تعیین قیمت­های فروش است. با توجه به شدت گرفتن رقابت بین مؤسسات و رشد آهسته آن‌ها در جذب مشتریان جدید، شرکت‌ها به دنبال روش­های جدید برای ارتقاء فروش خود هستند. قیمت نیز به عنوان یکی از چهار آمیخته بازاریابی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا هدف اصلی این پژوهش چگونگی نحوه تأثیرگذاری ادراک از قیمت منصفانه بر تمایلات رفتاری در شرکت‌های هواپیمایی است؛ همچنین اهداف دیگر این پژوهش بررسی نقش میانجی‌گری متغیرها اعتماد، رضایت مشتری و تفاوت ادراک شده از خرید و نقش تعدیل‌گری آشنایی و هدف از سفر بر این رابطه است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. ابزار اندازه­گیری پژوهش حاضر، پرسشنامه بوده است. جامعه­ی آماری آن، شامل مشتریان خطوط هواپیمایی فرودگاه مهرآباد شهر تهران است که هزینه بلیت را خودشان پرداخت کرده­اند. حجم نمونه این پژوهش 384 نفر می‌باشد. برای بررسی روابط علی بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Amos بهره گرفته شده است. با توجه به سطح معناداری به دست آمده، از ده فرضیه بیان شده هشت فرضیه تأیید شد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد میزان رضایت مشتری و اعتماد و تفاوت ادراک شده از خرید بر تمایلات رفتاری تاثیرگذار هستند و تاثیر ادراک از قیمت منصفانه بر تمایلات رفتاری مورد تایید قرار نگرفته است. از این رو دو فرضیه نهم و دهم که به بررسی نقش تعدیل‌گری هدف از سفر و میزان آشنایی می­پردازند، مورد بررسی قرار نگرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of perceived price fairness, satisfaction and perceived transaction dissimilarity on customers' behavioral tendencies with regard to the mediating role of trust and the moderating role of trips and familiarity: A case study of the domestic flights at Mehrabad Airport

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Karimi Alavijeh 1
  • Zahra Ghadiri 2
1 Assistant Professor, Department of Business, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the most important management tasks is deciding on selling prices. Given the growing competition among firms and their slow growth in attracting new customers, companies are looking for new ways to boost their sales. Price is also very important as one of the four marketing mixes. The most important point that managers should pay attention to is consumers' perception of fair prices. If consumers find the prices unfair, they show negative reactions. Therefore, a factor influencing the intention of consumers to buy is their perception of price fairness. On the other hand, in recent years, due to rising costs and ticket prices, air travel on short routes has decreased to a rather large extent. In this regard, the main purpose of this study is to show how the perception of price fairness affects behaviors and intentions in airlines. Another purpose of this study is to investigate the mediating roles of the variables of trust, satisfaction and perceived transaction dissimilarity and the moderating roles of familiarity and travel purpose on this relationship.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection and analysis. The measurement tool was a questionnaire. For each of the research variables, a valid questionnaire of previous researches was used. In order to assess the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha test and valid Kolmogorov-Smirnov test were used to test the hypothesis of normal research data. The statistical population included the customers of Mehrabad Airport in Tehran who paid for the ticket themselves. The sample size of this study was 384 people. A structural equation model (SEM) was used to investigate the causal relationships among the variables, and the Amos software served to analyze the data. To express the acceptability of the model, Bentler-Bount standardized fit indices, relative fit, incremental fit, Tucker-Lewis, adaptive indices and full squares were used.
Results and Discussion: In this study, the KMO index and the Bartlett test were used to test the adequacy of the sample size, which was confirmed for analysis. With respect to the level of significance and the impact factor, it was found that the perception of price fairness has no significant effect on customer behavioral intentions. On the other hand, the findings showed that, by increased trust, the perception of price fairness can affect the behavioral intensions of customers. It was also shown that this leads to increased customer satisfaction and trust. Moreover, customer satisfaction directly affects customer behavioral intensions and increases brand trust. The other findings of this study showed that Perceived Transaction Dissimilarity both directly and indirectly through the mediation of trust affect customer behavior intensions. Because the effect of fair price perception on customers' behavioral intensions was rejected, Hypotheses 9 and 10, which examined the moderating role of travel purpose and familiarity, were not examined. Therefore, in summary, out of the ten hypotheses of this research, eight were confirmed and two were rejected.
Conclusion: According to the results of this study conducted about how perception of fair price affects behavioral intensions through customer satisfaction and trust, it is suggested to airlines to gain customer satisfaction and trust with their pricing strategies so that they can encourage the customers to buy from that brand. Fairness price, especially in Iran and in difficult economic conditions, can determine customer trust and satisfaction, but it can not necessarily affect customer behavior without creating trust and satisfaction alone. Also, according to the findings of this study, the greatest impact on behavioral intensions is through increasing trust, so it is suggested, in the first place, to increase trust in the company in various ways. Perceived Transaction Dissimilarity has been found to have a direct effect on behavioral intensions, so it is suggested as something more tangible and understandable to the customer. The findings also refer to the effect of more than 90% of the perceived difference on the perception of price fairness. In order for the customer to have a higher perception of fairness, airlines should try to increase the Perceived Transaction Dissimilarity from the price increase. One of the limitations of this study is the statistical population that consisted only of passengers of the domestic flights to and from Mehrabad airport who paid for the ticket themselves. It is suggested for future research to study the effect of fair price perception on the behavioral intentions of travelers whose tickets are purchased in their workplace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Perceived transaction dissimilarity
  • Behavioral intention
  • Customer satisfaction
  • Perceived price fairness
Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In Advances in experimental social psychology (Vol. 2, pp. 267-299). Academic Press.
Alzoubi, H., Alshurideh, M., Kurdi, B., & Inairat, M. (2020). Do perceived service value, quality, price fairness and service recovery shape customer satisfaction and delight? A practical study in the service telecommunication context. Uncertain Supply Chain Management8(3), 579-588.
Bagozzi, R. P. (1974). Marketing as an Organized Behavioral System of Exchange: A comprehensive and analytic structure for interpreting behavior in marketing relationships. Journal of marketing, 38(4), 77-81.
Bei, L. T., & Chiao, Y. C. (2001). An integrated model for the effects of perceived product, perceived service quality, and perceived price fairness on consumer satisfaction and loyalty. Journal of consumer satisfaction, dissatisfaction and complaining behavior14, 125.
Blodgett, J. G., Hill, D. J., & Tax, S. S. (1997). The effects of distributive, procedural, and interactional justice on postcomplaint behavior. Journal of retailing73(2), 185-210.
Bolton, L. E., & Alba, J. W. (2006). Price fairness: Good and service differences and the role of vendor costs. Journal of Consumer Research33(2), 258-265.
Bolton, L. E., Keh, H. T., & Alba, J. W. (2010). How do price fairness perceptions differ across culture?. Journal of Marketing Research47(3), 564-576.
Bolton, L. E., Warlop, L., & Alba, J. W. (2003). Consumer perceptions of price (un) fairness. Journal of consumer research29(4), 474-491.
Bolton, R. N. (1998). A dynamic model of the duration of the customer's relationship with a continuous service provider: The role of satisfaction. Marketing science17(1), 45-65.
Campbell, M. C. (1999). Perceptions of price unfairness: antecedents and consequences. Journal of marketing research36(2), 187-199.
Choi, S., & Mattila, A. S. (2009). Perceived fairness of price differences across channels: the moderating role of price frame and norm perceptions. Journal of Marketing Theory and Practice17(1), 37-48.
Chu, R. K., & Choi, T. (2000). An importance-performance analysis of hotel selection factors in the Hong Kong hotel industry: a comparison of business and leisure travellers. Tourism management21(4), 363-377.
Chu, R. K., & Choi, T. (2000). An importance-performance analysis of hotel selection factors in the Hong Kong hotel industry: a comparison of business and leisure travellers. Tourism management21(4), 363-377.
Dobrescu, A. I., & Radu, A. C. (2014). A model of consumers’ satisfaction regarding the operating companies in the direct sales market in Romania. Procedia Economics and Finance10, 10-15.
El Haddad, R., Hallak, R., & Assaker, G. (2015). Price fairness perceptions and hotel customers’ behavioral intentions. Journal of Vacation Marketing21(3), 262-276.
Estelami, H., & Maxwell, S. (2004). Perspectives in behavioral pricing. Journal of Business Research56(2), 401-403.
Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J., & Bryant, B. E. (1996). The American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings. Journal of marketing60(4), 7-18.
Frank, H., Lueger, M., & Korunka, C. (2007). The significance of personality in business start-up intentions, start-up realization and business success. Entrepreneurship & Regional Development19(3), 227-251.
Gefen, D. (2002). Reflections on the dimensions of trust and trustworthiness among online consumers. ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems33(3), 38-53.
Hartmann, M., Klink, J., & Simons, J. (2015). Cause related marketing in the German retail sector: Exploring the role of consumers’ trust. Food Policy52, 108-114.
Heo, C. Y., & Lee, S. (2011). Influences of consumer characteristics on fairness perceptions of revenue management pricing in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management30(2), 243-251.
Herrmann, A., Xia, L., Monroe, K. B., & Huber, F. (2007). The influence of price fairness on customer satisfaction: an empirical test in the context of automobile purchases. Journal of product & brand management.
Huppertz, J. W., Arenson, S. J., & Evans, R. H. (1978). An application of equity theory to buyer-seller exchange situations. Journal of marketing research15(2), 250-260.
Hutchinson, J., Wang, Y., & Lai, F. (2010). The impact of satisfaction judgment on behavioral intentions: an investigation of golf travelers. Journal of Vacation Marketing16(1), 45-59.
Hwang, J., & Wen, L. (2009). The effect of perceived fairness toward hotel overbooking and compensation practices on customer loyalty. International Journal of Contemporary Hospitality Management.
Jarvenpaa, S. L., Tractinsky, N., & Saarinen, L. (1999). Consumer trust in an Internet store: A cross-cultural validation. Journal of Computer-Mediated Communication5(2), JCMC526.
Konuk, F. A. (2019). The influence of perceived food quality, price fairness, perceived value and satisfaction on customers’ revisit and word-of-mouth intentions towards organic food restaurants. Journal of Retailing and Consumer Services50, 103-110.
Kristiono, C. (2020). Analisis Pengaruh Food Quality, Service Quality, Quality of Environment, Price Fairness dan Authenticity terhadap Satisfaction serta Implikasinya terhadap Behavioral Intention telaah pada Konsumen Rumah Makan Wahteg (Doctoral dissertation, Universitas Multimedia Nusantara).
Li, W., Hardesty, D. M., & Craig, A. W. (2018). The impact of dynamic bundling on price fairness perceptions. Journal of Retailing and Consumer Services40, 204-212.
Liao, K. H. (2012). Service quality, and customer satisfaction: Direct and indirect effects in a B2B customer loyalty framework. Journal of global business management8(1), 86.
Lin, H. F. (2006). Understanding behavioral intention to participate in virtual communities. Cyber Psychology & Behavior9(5), 540-547.
Marketing, Vol. 38 No. 4, pp. 77-81.
Martins, M., & Monroe, K. B. (1994). Perceived price fairness: A new look at an old construct. ACR North American Advances.
Matzler, K., Würtele, A., & Renzl, B. (2006). Dimensions of price satisfaction: a study in the retail banking industry. International Journal of Bank Marketing.
Maxwell, S. (2002). Rule-based price fairness and its effect on willingness to purchase. Journal of economic psychology23(2), 191-212.
Mohammadi, F & Esmailpour, H (2015), Investigating the Relationship between Perceived Value, Perceived Quality, Customer Satisfaction and Repurchase Intention (Case Study: Tehran Hyperstar Supermarket), Pars Modir Marketing Journal, 1, 16-26. (In Persian)
Mushagalusa, N. C., Kanyurhi, E. B., Akonkwa, D. B. M., & Cubaka, P. M. (2021). Measuring price fairness and its impact on consumers’ trust and switching intentions in microfinance institutions. Journal of Financial Services Marketing, 1-25.
Namkung, Y., & Jang, S. S. (2008). Are highly satisfied restaurant customers really different? A quality perception perspective. International Journal of Contemporary Hospitality Management.
Nazari, M & Adib, S. H. B. (2013), the effect of price fairness on customer satisfaction in car purchase process (case study: pride & peugeot 206), journal of business management, 5(4), 121-140. (In Persian)
Nazari, M., & Adib, H. S. (2014). The Effect of Price Fairness on Customer Satisfaction in Car Purchase Process (Case Study: Pride & Peugeot 206) (Percian).
Nazari, M., Ashkani, M. & Hazaveh, H. B. (2015), The Impact of Perceived Price Fairness on Loyalty, Willingness to Pay, Complain and Revenge Intention of Customers (Case Study: Internet Services Industry), Journal of Business Management, 7(4), 967-984. (In Persian)
Nazari, M., Ashkani, M., & Hazaveh, H. M. B. (2016). The Impact of Perceived Price Fairness on Loyalty, Willingness to Pay, Complain and Revenge Intention of Customers (Case Study: Internet Services Industry) (Percian).
O’Brien, L. T., & Major, B. (2009). Group status and feelings of personal entitlement: The roles of social comparison and system-justifying beliefs. Social and psychological bases of ideology and system justification, 427-443.
Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model. International journal of electronic commerce7(3), 101-134.
Pavlou, P. A., & Gefen, D. (2004). Building effective online marketplaces with institution-based trust. Information systems research15(1), 37-59.
Setiawan, E., Wati, S., Wardana, A., & Ikhsan, R. (2020). Building trust through customer satisfaction in the airline industry in Indonesia: Service quality and price fairness contribution. Management Science Letters10(5), 1095-1102.
Taylor, W. J., & Kimes Ph D, S. E. (2010). How hotel guests perceive the fairness of differential room pricing.
Taylor, W. J., & Kimes, S. E. (2010). How hotel guests perceive the fairness of differential room pricing.
Thaler, R. (1983). Transaction utility theory. ACR North American Advances.
Weisstein, F. L., Monroe, K. B., & Kukar-Kinney, M. (2013). Effects of price framing on consumers’ perceptions of online dynamic pricing practices. Journal of the Academy of Marketing Science41(5), 501-514.
Xia, L., & Monroe, K. B. (2010). Is a good deal always fair? Examining the concepts of transaction value and price fairness. Journal of Economic Psychology31(6), 884-894.
Xia, L., Monroe, K. B., & Cox, J. L. (2004). The price is unfair! A conceptual framework of price fairness perceptions. Journal of marketing68(4), 1-15.
Yavas, U., & Babakus, E. (2005). Dimensions of hotel choice criteria: congruence between business and leisure travelers. International Journal of Hospitality Management24(3), 359-367.
Yavas, U., & Babakus, E. (2005). Dimensions of hotel choice criteria: congruence between business and leisure travelers. International Journal of Hospitality Management24(3), 359-367.
Zaltman, G., Srivastava, R. K., & Deshpande, R. (1978). Perceptions of unfair marketing practices: Consumerism implications. ACR North American Advances.
Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of marketing60(2), 31-46.