نویسنده = معصومه حسین زاده شهری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-141

معصومه حسین زاده شهری؛ صاحبه شاهینی