اثرگذاری اعتماد بر تمایلات خرید مجدد و حمایت مشتریان از شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه کردستان

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه کردستان

3 دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه کردستان

4 دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه کردستان

10.29252/bar.2021.9396.2493

چکیده

اعتماد به بیمه مهم‌ترین رکن پیشرفت صنعت بیمه است و تا زمانی که این اعتماد به وجود نیاید خرید مجددی نیز در کار نخواهد بود. در پژوهش حاضر به بررسی اثرگذاری ابعاد اعتماد و ارزش بر وفاداری مشتریان در بخش های دولتی و خصوصی بیمه پرداخته می شود. این پژوهشازنظر هدف، کاربردی و ازنظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان شرکت­های بیمه دولتی و خصوصی استان کردستان تشکیل داده که بر مبنای روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده (بر مبنای سهم بازار) حجم نمونه مورد نظر مشخص شده است و برای  جمع‌آوری داده­ها از ابزار پرسشنامه­ بهره گرفته شد. برای بررسی ‌و تحلیل داده­ها از نرم­افزارهای SPSS و LISREL استفاده‌ شد. طبق یافته­ها در مسیر شناختی مدل، اثرگذاری اعتماد از طریق ارزش درک شده بر وفاداری مشتریان، برای بخش بیمه دولتی و خصوصی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین اثرگذاری اعتماد شناختی بر ارزش مطلوبیت گرا در هر دو شرکت بیمه های دولتی و خصوصی مورد تأیید قرار گرفت ولی اثرگذاری اعتماد عاطفی بر ارزش لذت‌گرا فقط در شرکت‌های خصوصی بیمه، مورد تأیید واقع شد. در حالت کلی، شدت اثر اعتماد و ارزش بر وفاداری در بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of trust on repurchases tendencies and customer support of insurance companies

نویسندگان [English]

  • Fakhredin Maroofi 1
  • Arman Ahmadizad 2
  • Behrooz Moradi 3
  • Haydar Mohammadi 4
1 Associate Professor of Business Management University of Kurdistan
2 Assistant Professor of Business Management University of Kurdistan
3 Master of Marketing Management University of Kurdistan
4 Master of Marketing Management University of Kurdistan
چکیده [English]

Trust in insurance is the most important factor of the insurance industry and without this trust, there will be no re-purchase. In the present study, the effect of trust and value dimensions on customer loyalty in the public and private sectors of insurance is investigated. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. The statistical population of this study is the customers of public and private insurance companies in Kurdistan province. Based on the stratified random sampling method according to market share, the desired sample size was determined and a questionnaire was used to collect data. . SPSS and LISREL software were used to analyze and analyze the data. According to the findings in the cognitive path of the model, the effect of trust through perceived value on customer loyalty for the public and private insurance sectors was confirmed. The effect of cognitive trust on utility value also confirmed in both public and private insurance companies, but the effect of emotional trust on hedonistic value was confirmed only in private insurance companies. In general, the effect of trust and value on loyalty in the public sector is greater than in the private sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive trust
  • Emotional trust
  • Value
  • Willingness to support
  • Willingness to repurchase
Agraval, R., Gaur, S.s., & Narayanan, A. (2012) determining customer loyalty: Review and model, The marketing review,12(3), pp. 275-289.
Boksberger, P.E., & melsen, L. (2011) Perceived value: A critical examination of definations,concepts and measures for the service industry, J.serv.mark. 25 (3), pp. 229-240.
Chai, J.C.y., Malhotra, N.K., & Alpert, F. (2015) A two dimensional model of trust-value-loyalty in service relationships, Journal of retailing and consumer services, 26(1), pp. 23-31.
Chang, C., & Dibb, S. (2012) Reviewing and conceptualizing customer-perceived value, The marketing review,12(3), pp. 253-274.
Chen, S.c., & Quester, G.P. (2015) The relative contribution of love and trust towards customer loyalty, Australasian Marketing Journal, 23(1),  pp. 13-18.
Dornas, K.B.H., De mesquita, M.C.J., & Patrocinio, R. (2014) The relationship between trust,value and loyalty in the internet era, Journal of business and economics, 5(6), pp. 802-812.
Dowell, D., Morrison, M., & Heffernan, T. (2015) The changing importance of affective trust and cognitive trust lifecycle: A study ob business-to-business relationships, J.Industrial Marketing Management, 44(1), pp. 119-130.
Ercis, A., Unal, S., Candan, F.B. & Yldirim, H. (2012) The effect of brand satisfaction,trust and brand commitment on loyalty and repurchase intentions, Procedia social behavioral science, 58 (12), pp. 1395-1404.
Ghaffari, P., & Mir, S. (2015) .Investigating the Impact of Brand Personality on its Related Consequences (Trust, Dependency, Commitment) Case Study of Permon Health Pharmaceutical Company, Management Research Quarterly Journal, 1(1), pp. 6-15.
Gallarza, M.G., Gil-Saura, I., & Holbrook, M.B. (2011) The value of value; further excursions on the meaning and role of customer value, Journal of customer behaviour, 10(4), pp. 179-191.
Guenzi, P. & Georges, L. (2010) Interpersonal trust commercial relationships: antecedents and consequences of customer trust in the salesperson, Eur.J.Mark.44 (1/2), pp. 114-138.
Haghighi, M., Mazlomi, N., & Akhavirad, S. (2012). Impact of online trust on insurers 'use of insurance companies' electronic services, Journal of Insurance, 27(4), pp., 25-50.
Hosseini, SA., Nabavi, SA. & Nili, M. (2013).Assessing the Brand Reliability of Insurance Companies on the Loyalty of Insurance Customers, Quarterly Journal of Management Research, 10 (29), p.p, 13-24.  .
Hsiao, K.L., & Chen, C.C. (2016) .What drives in- app purchase for mobile games? an examination of perceived value and loyalty, Electronic commerce research and applications 16, pp. 18-29.
Johnson, D., & Grayson.(2005).Cognitive and affective trust in service relationships. J.Bus.Res, 58 (4), 500-507.
Jones, T., & Taylor, S.F. (2007), The conceptual domain of service loyalty: how many dimensions?, J.Serv.Mark.21 (1), pp. 36-51.
Karjaluoto, H., Jayawardhena, C., Leppaniemi, M., & Pilstrom, M. (2012) How value and trust influence loyalty in wireless telecommunication industry, telecommunication policy, 36(8),  pp. 636-649.
Kim, H.J., & McMahon, C., & Miller, J.S. (2016). Service orientation to contact employees in Korean casual-dining restaurants. International Journal of Hospitality Management, 22(1), 67-83.
Laeequdeen, M., Sahay, B.S., & Sahay, v. Waheed, A.K. (2012) Trus building in supply chain partners relationship:an integrated conceptual method, Journal of management development, 31(6), pp. 550-564.
Landroguez, S.M., Castro, C.B., & Cepeda, C.G. (2013) Developing an integrated vision of customer value, J.Serv.Mark.27 (3), pp. 234-244.
Laroche, M., Habibi, M.R., Richard, M.O., & Sankaranarayanan, R. (2012) The effects of social media based brand communities on brand community markers,value creation practices,brand trust and brand loyalty, Computers in human behaviour, 28 (5),  pp. 1755-1767.
Lewis, J.D., & Weigert, A.J. (2012) The social dynamics of trust: theoritical and empirical research, Soc Forces 91(1), pp. 25-31.
Mahmoudi, A., & Abdulvand, N (2016). Building Online Trust: A Study of Factors Affecting the Experimental Approach. Business Reviews, 14(76), pp. 59-73.
Mashayekhi, A., Azar, A., & Zangoenezhad, a, s (2014. Dynamic Modeling of Medium-Term Loss Reduction in Insurance Companies: A System Dynamics Approach. Journal of Transformational Management, 10(5), pp. 45-64.
Mosavi, A.S., & Ghaedi, M. (2012).  A survey on the relationship between trust,customer loyalty,commitment and repurchase intention, African journal of business management, 6(36), pp. 10089-10098.
NG, K.Y., & Chua, R.Y.J. (2006).  Do I contribute more when I trust more? Differential effects of cognition and affect based trust.”, Management and Organization review 2 (1), pp. 43-66.
Picon, A., Ruiz, C., & Castro, I. (2016).  A mediating and multigroup analysis of customer loyalty. European Management Journal, 34(6), 701-713.
Poujol, J.F., Siadou-martin, B., Vidal, D. & Pellat, G. (2013).The impact of salespeople's relational behaviors and organizational fairness on customer loyalty: An empirical study in B-to-B relationships. Journal of Retailing and Consumer Service, 20(5), 429-438.
Rezaei, D., Kordayaj, A., & Meshbeki, A. (2016).  Perceived Value Analysis, Relationship Quality and Customer Loyalty in the Banking Industry of Iran, Two Quarterly Journal of Business Management Research, 8 (15), pp. 21-38.
Rasheed, A., Ebadi., & Masoumeh, F. (2014).  Impact of Service Quality, Trust and Perceived Value on Customer Loyalty in Malaysia Services Industries. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 164(2). PP: 298-304.
Roig, J.C., Garcia, J.S., & Moliner, M.A. (2009) Perceived value and costumer loyalty in financial services”, Serv. Ind.J 29 (6), pp. 775-789.
Ryu, K., Han, H., & Jang, S. (2010) .Relationships among hedonic and utilitarian values,satisfaction and behavioral intentions in the fast casual restaurant industry, Contemp.Hosp.Manag.22 (3), pp. 416-432.
Sanchez, R., Iniesta, A.M., & Holbrook, M.B. (2009). The conceptualization and measurement of consumer value in services, International journal of market research, 5(1), pp. 93-113.
Scott, J.E. .Facilitating interorganizationas (2013). learning with information technology, Journal of management information system 17(1), pp. 81-113.
Statistical Yearbook of Insurance Industry Central Insurance of the Islamic Republic of Iran, Tehran
Vazifedost, h., & architect, s (2014). The Relationship between Seller's Ethical Behavior with Insurers' Satisfaction, Confidence, and Loyalty in Life Insurance. Insurance Research Paper, 29 (1), pp. 127-151.
Wang, S. Tomlinson, E.C. & Noe, R.A. (2010) “The roe of mentor trust and protege intenal locus of control in formal mentoring relationships”, Journal of applied psychology 95 (2), pp. 358-367.
Zur, A., Leckie, C., & Webster, C. M. (2012). Cognitive and affective trust between Australian expoters and their overseas buyers. Australas Mark.J.20 (1), 73-79.