دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-538 

مقاله پژوهشی

1. تبیین بخش‌بندی مشتریان بازارهای صنعتی با نقشه های خودسازمان ده

صفحه 1-18

آفرین اخوان؛ فرزانه جهادی نائینی؛ محمدحسین ابویی


2. شناسایی و ساختاردهی عوامل موثر بر توسعه تجارت

صفحه 19-48

پیمان غفاری آشتیانی؛ مریم کشاورز رضایی


7. اثرگذاری اعتماد بر تمایلات خرید مجدد و حمایت مشتریان از شرکت‌های بیمه

صفحه 165-183

فخرالدین معروفی؛ آرمان احمدی زاد؛ بهروز مرادی؛ حیدر محمدی


10. قابلیت مشتری‌محوری و مزیت رقابتی با نوآوری ارائه خدمات

صفحه 239-257

فاطمه بیات؛ بهروز قلیچ لی؛ اکبر عالم تبریز


11. تأثیر رفتار خلق ارزش مشترک مشتری با ترجیح برند بر قصد خرید مجدد

صفحه 259-289

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ سیده صدف وشکائی نژاد


12. تأثیر محیط نهادی و کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی

صفحه 291-317

پیام کیشانی؛ زینب مندعلی زاده؛ اسفندیار خسرویزاده


15. آسیب شناسی شبکه توزیع سوهان در قم

صفحه 369-398

نوید شفیعی؛ میثم شهبازی؛ محمدحسین رحمتی؛ مهدی فرمانی


19. نگاشت شناختی مؤلفه‌های نوآوری در محصولات فراسودمند غذایی

صفحه 489-509

محسن برزگری اردکانی؛ ابوالفضل کزازی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان


20. تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

صفحه 511-538

الهام وحیدی نیا؛ معصومه حسین زاده شهری؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ ندا عبدالوند