دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-284 
3. سنجش کیفیت خدمات در بانکداری الکترونیکی

صفحه 55-76

داریوش فرید؛ الهام دهقان طزرجانی


4. بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند

صفحه 77-98

حسین بلوچی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ محمد علی سیاه سرانی کجوری


5. شعار برند و قصد خرید مشتریان نظام بانکی

صفحه 99-120

عظیم الله زارعی؛ مرتضی ملکی؛ مهدی رحیمی


8. تبیین بیگانگی کاری با ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی

صفحه 169-190

محمود نادری بنی؛ غلامرضا بردبار؛ فرشته پزشکی نجف ابادی


9. تبیین مدل ریسک ادراک‌شده مشتریان خدمات سرمایه‌گذاری

صفحه 191-210

امیررضا کنجکاو منفرد؛ سعید فتحی؛ بهرام رنجبریان


10. طراحی مدل کسب‌وکار انطباقی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری

صفحه 211-240

هادی بستام؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ اسدالله کردنائیج؛ عادل آذر


11. قصد خرید پوشاک و نوع پوشش

صفحه 241-264

سعید ده یادگاری؛ اصغر مشبکی؛ اسداله کردنائیج؛ پرویز احمدی