دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-169 

مقاله پژوهشی

1. اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP درمحیط فازی

صفحه 1-29

امیر مهدی قاضی فرد؛ حمید جمشیدی؛ مهدی پورمصطفی خشکرودی؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ محمدرضا خیرخواه عسکرآباد


مقاله پژوهشی

3. بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد

صفحه 46-74

سید حیدر میرفخرالدینی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ علیرضا دشتکی


شناسنامه علمی شماره

4. بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی

صفحه 75-92

عباسعلی حاجی کریمی؛ تالین منصوریان


6. طراحی الگوی تدوین راهبرد در بنگاه های تولیدی

صفحه 114-140

هادی زارع؛ علی رضا شهرکی؛ فاطمه صفری؛ مرضیه خلیل زاده