تاثیرپذیری بازرگانی داخلی از شاخص‌های نهادی اقتصاد بازرگانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

در جوامع امروزی، در مورد نقش موثر دولت در سیستم اقتصادی، تردیدی وجود ندارد. در هر سیستم اقتصادی دولت و بازار فرآیندهای اقتصادی را تنظیم و هدایت می‌کنند. سیستم اقتصادی، علاوه بر دولت و بازار، یک عنصر مهم دیگر را نیز در بر دارد: بستر نهادی. بستر نهادی، در واقع حلقه واسط میان دولت و بازار است؛ لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی جایگاه نهادها (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) بر حجم بازرگانی داخلی در اقتصاد ایران می‌باشد. برای دستیابی به این هدف در فضای نرم افزار XLSTAT با روش  PLSاقدام به اولویت بندی نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر حجم بازرگانی داخلی نمودیم. نتایج حاکی از این واقعیت بود که به ترتیب نهادهای سیاسی، نهادهای اجتماعی و اقتصادی دارای بالاترین سهم اثرگذاری بر حجم تجارت داخلی می‌باشند. بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل، به ترتیب شاخص نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به میزان 42/0، 379/0 و 435/0- درصد بر حجم تجارت داخلی تأثیر معنادار داشتند. بر این اساس با توجه به تأثیر منفی شاخص‌ نهادهای سیاسی بر حجم تجارت داخلی، پیشنهاد می‌گردد سیاست‌های گسترش دولت الکترونیک جهت کنترل فساد و شفاف شدن فعالیت‌های در راستای کار سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Institutional Factors on Domestic Trade in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezaei 1
  • Mansoureh Aligholi 2
1 Master of Science in business Managment Faculty of Management Islamic Azad University Centeral Tehran Branch
2 Assistant Proessor, Department of business Managment Faculty of Management, Islamic Azad University Centeral Tehran Branch
چکیده [English]

In modern societies, there is no doubt about the importance of the role of governments in economic systems. In any economic system, the state and the market regulate and guide the economic processes. Other than these, there is another important element involved, namely institutional context. In fact, institutional context is an intermediate link between the state and the market to mediate their interactions. Institutional context determines the boundaries of the state and the market. The aim of this study is to investigate the impacts of political, economic and social institutions on the volume of domestic trade in Iran. To achieve this goal, the XLSTAT PLS software was used to prioritize political, economic and social institutions on the domestic trade volume of our economy. The results indicated that political, social and economic institutions have the greatest effects on the volume of the domestic trade. According to the results of the model, the indices of economic, social and political institutions respectively at the rate of 0.42, 0.379 and - 0.435 percent are suggestive of their significant effects on the volume of the domestic trade. Due to the negative effect of political institutions in this case, it is proposed that the development of e-government policies to control corruption as well as the transparency of activities in line with policy makers to improve the institutional indicators be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic trade
  • Political institutions
  • Social institutions
  • Economic institutions
  • PLS
1- Acemoglu, D., Simon, J., and James, R. (2004). institutions as the fundamental cause of long-run Growth. work paper.
2- Anderson, J. E. (2001). Trade and informal institutions. Mimeo.
3- Anderson, J. E., Marcouiller, D., (2002). Insecurity and the pattern of trade: An empirical investigation. Review of Economics and Statistics. 84(2), May, 342-52.
4- Bennedsen, M., Malchow-moller, & vinten, F.  (2005). Institutions and Growth- a Literature Survey. Report 2005-1. Center for Economic and Business Research )CEBR).
5- Butkiewicz, L. James and Yanikkaya.) 2006). Institutional quality and economic growth: maintenance of the rule of law or democratic institutions, or both? Journal of Economic modeling, 23, 648- 661. Available online at www.sciencedirect.com.
6- Cass, D. (1965). Optimal growth in aggregative model of capital accumulation. Review of Economic Studies, 32(3), 233-240.
7- De Groot, H. (2004). The Institutional Determinants of Bilateral Trade Patterns. Kyklos, 57, 103-124.
8- De Jong, E. and Erwin, U. (2006). Is corruption detrimental to international trade. Mmeo, Radbopund University, Nijmegan.
9- Dini Turkamani, P. (2012). Review of International Trade Theories. Economic magazine. Monthly Journal of Economic Policy Issues, 2, 104-99.
10- Eicher, Theo, and Schreiber, T. (2005). Effects of Institutional Change on Economic Growth: Time Series Evidence from Natural Experiments. University of Washington.
11- Emami, S. H. (2008). The Role of Institutions in Economic Development.
Quarterly Journal of Economic Research.
12- Gagliadi, F. (2007). Institutions and economic change: A critical survey of the new institutional approaches and empirical evidence. The Journal of Socio-Economics, www.sciencedirect.com.
13- Gani, A. and Duncan, R. (2007). Measuring good governance using time series data: Fiji islands: Journal of the Asia pacific economy. 12(3), 367-385.
14- Gani, A., Prasad, B., & Chand. (2006). Institutional quality and trade in Pacific Countries.Asia-Pacific Research and Training Network on Trade, Working Paper Series.
15- Glaeser, L. E., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Sshleifer, A.) 2004). Do Institutions Cause Growth?. working paper.
16- Hadavand, M. (2005). Good governance, development and human rights. Journal of Basic Law, 3(4), 11-39.
17- Haghshenas, M. (2012). Assessing the Level of Good Governance and Urban Competitiveness with Emphasis (CDS). Case Study: Isfahan City. Master's thesis, Isfahan University
18- Jafari Samimi A., Azarmand, H. (2004). Effect of institutional variables on economic growth in countries of the world (with emphasis on Iranian economy). Journal of Economics, Science and Development, 3, 36-11.
19- Jalilian Hossein, Kirkpatrick Colin and Parker David, 2006, The Impact of Regulation on Economic Growth in developing Countries: A Cross- Country Analysis. World Development vol. 35, no. 1.
20- Janine, A. (2000). Growth and Institutions: A Review of the Evidence. the World Bank Research Observer, 15(1).
21- Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M. (2003). Governance Matters III: governance indicators for 1996-2002. World Bank Policy Research Department Working Paper.
22- Kaufmann, D., Kraay, A. & Zoido-Lobaton. (1999). Governance matters, Policy research working paper. 2196, Washington: World Bank.
23- Komijani, A., Saltin P. (2010). Effect of Good Governance on Economic Growth in OPEC and OECD Selected Countries. Economic Modeling Quarterly, 2(2), 1-24.
24- Levchenko, A. (2004). Institutional quality and international trade. IMF Working Paper.
25- Li, S., & Filer, L. (2007). The effect of governance environment on the choice of investment mode and the strategic implications. Journal of world Business, 42, 80-98.
26- Meidari, A. (2006). Introduction to good governance theory. Journal of Social Welfare Research, 6(42).
27- North, D. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
28- North, D. C. (1998). Institutions, Institutional Transformations and Economic Performance. Translation by Mohammad Reza Moeini, Tehran: Planning and Budget Organization.
29- North, D. (1999). Institutions. institutional changes and economic performance. Publication of Management and Planning Organization, Second Edition.
30- Polterovich, V. and popov, V.  (2006). Democratization, quality of institutions and economic growth. Working paper.
31- Porter, M. A. (2012). Competitive Advantage of Nations (Diamond Model). Translation by Mahdavi Mazdeh M., Mohammadpour F. Jihad Publishing House, First Edition.
32- Pourmoghim, S. J. (2011). International Trade Theories and Business Policies. Ney Release, Sixth Edition.
33- Renani, M., Dalali Esfahani, R., Samadi, A. H. (2010). Presenting a Model for Iran's Economic Growth: Some Institutional Considerations, Quarterly Journal of Economic Research.
34- Rezaei, M. (2009). Effect of good governance on attracting foreign direct investment in Iran. Journal of Research and Social Welfare, 7(26), 85-104.
35- Rodrik, D., Arvind, S., & Francesco, T. (2002). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. Journal of Economic Growth, 9, 131-165.
36- Roelfsema, H., & Zhang, Yi. (2012). The causal effect of institutional quality on outsourcing.
37- Sabbagh Kermani, M., Baskhah, M. (2008). The role of good governance in improving the functioning of government spending. Quarterly Journal of Economic Research. 44, 109-130.
38- Sameti, M., Ranjbar H., Mohseni F. (2011). Effect of Good Governance on the Human Development Index Case study. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 4. 223-183.
39- Summary of Global Competitiveness Reports, Economic Research and Research Center, 2013.
40- Tafazoli, F. History of Economic Thoughts. Tehran, Nei, First Printing, 1993, 339.
41- The Journal of International Trade & Economic Development, 21(6), 895-920.
44- Ward, W. A., & Vijayaraghavan, M. (2000). Institutions and economic growth: empirical evidence from a cross-national analysis. Clemson University.
43- Virmani, A., Sahu, S., and Tanwar, S. (2006). Governance In the Provision Of Public Goods In South Asia, Indian Council for Research on International Economic Relation, SANEI, Project no. 4, New Delhi.
42- Vijayaraghavan, M., and Ward, A. W. (2005). Institutions and Economic Growth: Empirical Evidence from a Cross- National Analysis. NBER Working paper.