دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-198 

مقاله پژوهشی

1. الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان

صفحه 1-26

محمد محمودی میمند؛ لطف اله فروزنده؛ مصطفی احمدی نژاد


3. تبیین وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (e-CRM)

صفحه 48-77

سید حیدر میرفخرالدینی؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر


4. تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات دفاتر کارگزاریها با استفاده از مدل سروکوآل (Servqual)

صفحه 78-94

داریوش فرید؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ محمدعلی دهقانی تفتی؛ روح الله خان بیوکی