دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-300 
6. گرایش‌های ارزشی مصرف کننده و تمایل به رفتار خرید

صفحه 125-147

یلدا رحمتی غفرانی؛ محمد طالقانی؛ ابراهیم چیرانی


7. اثربخشی تبلیغات شبکه‌های الکترونیک اجتماعی

صفحه 149-173

محسن شفیعی نیکابادی؛ علی اصغر زارعی


8. شکل‌گیری وفاداری به مقصد باتجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد

صفحه 175-196

عباس عباسی؛ نیایش رستم پور شهیدی؛ اسماعیل بازیار حمزه خانی


9. تأثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی

صفحه 197-224

آرمان احمدی زاد؛ مریم ورمقانی؛ پرویز کفچه


10. تاب‌آوری فروشندگان بنگاه‌های کسب و کار

صفحه 225-247

سهیلا حیدری؛ فخرالدین معروفی؛ آرمان احمدی زاد


12. تحلیل رفتار بنگاه‌های کسب و کار برای ورود و خروج به بازار

صفحه 275-298

سید نظام الدین مکیان؛ فرشته بهرامی؛ رضا زارع عبدالهی