دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-185 

مقاله پژوهشی

1. ارتباط ابعاد ارزش ویژه‌ی برندو عملکرد سازمان بر اساس مدل CBBE

صفحه 1-22

علی مروتی؛ محمدکاظم کشور شاهی؛ مهسا رستگار


2. انتخاب تأمین کنندگان شرکت های مهندسی و ساخت

صفحه 23-50

علی محقر؛ مژگان نوری؛ محمد میر کاظمی مود؛ نیما سرابی


3. شناسایی ذهنیت افراد نسبت به سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران

صفحه 51-74

سید یعقوب حسینی؛ بابک بهجتی اردکانی؛ سحر رحمانی


4. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حسن شهرت شرکت های لوازم خانگی

صفحه 75-104

سعید نجم روشن؛ زهرا نصراللهی؛ سید محمد طباطبایی نسب