دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-360 
5. قابلیت‌های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه صنعت ساختمان

صفحه 99-121

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ اسدالله کردنائیج


9. تحلیلی بر موانع توسعه گردشگری الکترونیک در ایران؛ رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی

صفحه 189-212

علی دلشاد؛ فرزانه ابوهاشم آبادی؛ ایمن قاسمیان صاحبی؛ مهدی اجلی


14. ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران

صفحه 307-342

علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده قطری؛ علینقی مشایخی؛ علیرضا حسن زاده