حکمرانی و صادرات مبتنی بر فناوری برتر: مطالعه موردی کشورهای عضو G15

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی مقطع دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

10.29252/bar.9.18.1

چکیده

در عصرحاضر، بکارگیری بیش از پیش کاربردهای جدیدی از علم ودانش روز در تولیدات داخلی و گسترش مرزهای فناوری و افزایش ضریب نفوذ آن در راهبردهای توسعه صادرات، نظریات اقتصادی را به سوی عوامل موثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر که در صدر آن­ها می­توان به حکمرانی اشاره کرد، جذب نموده است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر حکمرانی بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر کشورهای درحال توسعه عضو G15 طی دوره زمانی 2014-1991 با استفاده از روش پانل دیتا است. یافته­های اقتصادسنجی مطالعه، ارتباط مثبت و معنادار شاخص­های حکمرانی و دیگر متغیرهای استاندارد همچون تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر را تأیید می‌کند. در واقع، ارتقا در هر یک از ابعاد حکمرانی (از طریق مشارکت مردم و ثبات سیاسی، اثربخشی دولت و سیاست‌گذاری مبتنی بر شناخت، حمایت از حقوق مالکیت مادی و فکری، تنظیم گری مقررات، آزادی بیان و کنترل فساد) بر صادرات با فناوری برتر از نظر آماری اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Governance and Exports Based on Superior Technology: A Case Study of G15 Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Hanieh Samari 2
1 Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Ph. D. student of Economics, Faculty of Social Science, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Nowadays, knowledge is more and more applied in using domestic products, pushing the boundaries of technology, and increasing its penetration in the export development strategies. This has attracted economic theories to the factors that affect exports based on top technologies. One may refer to governance as the most important factor in this regard. The aim of the present study is to investigate the effect of governance on the high-technology-based exportation in G15 developing countries based on during the period 1991-2014. Using a panel data method, this econometric study points to a significant positive correlation between governance and other standard variables such as GDP per capita, exchange rate and FDI on one hand and the exports based on superior technology on the other hand. In fact, improvement in each aspect of governance (e.g. public participation, political stability, government effectiveness, knowledge-based policies, material and intellectual property rights, rules and regulations, freedom of speech, and control of corruption) has a statistically significant positive effect on exports of high technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Technology-oriented exports
  • Panel data
  • G15
1-   Aaboen, L., Lindelo, P., Von Kochc, C. and Lofsten, H. (2006). Corporate governance and performance of small high-tech firms in Sweden. Technovation, 26(8), 955–968.
2-   Archibugi, D. and Coco, A. (2004). A new indicator of technological capabilities for developed and developing countries (ArCo). World Development, 32(4), 629–654.
3-   Behkish, M. (2006). Iranian economy in the basis of globalization. 4th Edition, Ney Publishing, Tehran; Iran.
4-   Coase, R. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 386-405.
5-   Collins, J. D., and Hitt, M. A. (2006). Leveraging tacit knowledge in alliances: The importance of using relational capabilities to build and leverage relational capital. Journal of Engineering and Technology Management, 23(3), 147–167.
6-   Chang, S.J., Chung, J., and Moon, J. J. (2012). When did wholly owned subsidiaries performed better than joint ventures. Strategic Management Journal, 34(3), 317–337.
7-   Fang, W.S., YiHao, L. and Miller, S.M. (2009). Does exchange rate risk affect exports asymmetrically? Asian evidence. Journal of International Money and Finance, 28(2), 215–239.
8-   Hsiao, F. S.T. and Hsiao, W.M.C. (2006). FDI, exports, and GDP in East and Southeast Asia—Panel data versus time-series causality analyses. Journal of Asian Economics, 17(6), 1082–1106.
9-   Kaufmann, D. and Kraay, A. (2002). Growth without governance. World Bank Policy Research, Working Paper. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/growthgov.pdf.
10-   Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M. (2004). Governance matters III: governance indicators for 1996, 1998, 2000 and 2002. The World Bank Economic Review, 18(2), 253-287.
11-   Khodadad Hoseini, S. H. and Khodami, S. (2010). Internet effect on orientation of export channels in small and medium enterprises. Business Management Exploration Journal, 2(3), 1-26.
12-   Kimiaei, F and Arbab Afzali, M. (2016). The impact of governance and knowledge economy factors on the emerging economies' exports. Quarterly Journal of Financial and Economic Policies, 13(6), 114-95.
13-   Meidari, A. (2015). Good Governance, a review of the thesis for a Ph.D. in Economics. Business Review. 4(15), 143-149.
14-   Meidari, A. and Kheirkhahan, (2004). Good governance: A basis for development. Research Center of Islamic Consultative Assembly, Tehran; Iran.
15-   Naderi, M. (2011). Good governor: Introducing and brief criticism. Islam and Management Research, 1(1), 93-69.
16-   Navarro-García, A., Sánchez-Franco, M.J., and Rey-Moreno, M. (2016). Relational governance mechanisms in export activities: Their determinants and consequences. Journal of Business Research, 69(11), 4750-4756.
17-   North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge, Cambridge University Press.
18-   Ostad Hosein, R. and Deilaminejad, R. (2007). Investigating and determining the factors affecting the export of intermediary and primary goods of the industrial sector. Economic Journal, 73(10), 33-64.
19-   Rambocas, M., Meneses, R., Monteiro, C. and Quelhas Brito, P. (2015). Direct or indirect channel structures. Evaluating the impact of channel governance structure on export performance. International Business Review, 24(1), 124-132.
20-   Samaha, S., Palmatier, R. W., and Dant, R. P. (2011). Poisoning relationships: Perceive unfairness in channels of distribution. Journal of Marketing, 75(3), 99–117.
21-   Secretariat of the expediency discretion council, Report of the Scientific, Cultural and Social Commission, (2004), Tehran; Iran.
22-   Seyoum, B. (2004). The role of factor conditions in high-technology exports: an empirical examination. Journal of High Technology Management Research, 15(1), 145–162.
23-   Shahabadi, A., and Poorjavan, A. (2010). Governance, competitiveness and economic growth in selected countries. Scientific Journal of Extension Strategy Yas, 22(5), 129-168.
24-   Srholec, M. (2007). High-tech exports from developing countries: a symptom of technology spurts or statistical illusion? Review of World Economics, 143(2), 227–255.
25-   Temouri, Y., Driffield, N. L. and Higon, D. A. (2010). The futures of offshoring FDI in high-tech sectors. Futures, 42(9), 960–970.
26-   Wu, J., Li, S. and Samsell, D. (2012). Why some countries trade more, some trade less, some trade almost nothing: the effect of the governance environment on trade flows. International Business Review, 21(2), 225–238.
27-   www.worldbank.org/ wdi/ gowernance: Governance Indicators Webpage.