اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا رجبی‌ پور میبدی

مدیریت بازرگانی دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

yazd.ac.ir/people/rajabipoor
rajabipooryazd.ac.ir

h-index: 10  

سردبیر

دکتر محمد رضا حمیدی زاده

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=367001
m-hamidizadehsbu.ac.ir
0000-0002-7325-0516

h-index: 13  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد تقی امینی

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران

amingharb.tpnu.ac.ir

دکتر طهمورث حسنقلی پوریاسوری

مدیریت بازرگانی استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~thyasory
thyasoryut.ac.ir

h-index: 4  

دکتر محمد رضا حمیدی زاده

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=367001
m-hamidizadehsbu.ac.ir
0000-0002-7325-0516

h-index: 13  

دکتر سعید سعیدا اردکانی

مدیریت بازرگانی استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/saeida
dr.saeidayazd.ac.ir

h-index: 7  

دکتر حسنعلی سینایی

مدیریت بازرگانی استاد، مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~ha.sinaei
ha_sinaeiscu.ac.ir.com

دکتر سید محمد طباطبایی‌نسب

مدیریت بازرگانی دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/tabatabaeenasab
tabatabaeenasabyazd.ac.ir

h-index: 6  

دکتر داود فیض

مدیریت بازرگانی استاد دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

feiz1353.profile.semnan.ac.ir/#about_me
feiz1353semnan.ac.ir

h-index: 10  

دکتر علی مروتی شریف‌آبادی

مدیریت- تحقیق در عملیات دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/morovati
alimorovatiyazd.ac.ir

h-index: 7  

دکتر سید حبیب‌الله میرغفوری

مدیریت- تولید و عملیات دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/mirghafoori
mirghafooriyazd.ac.ir

h-index: 14  

دکتر حسین وظیفه دوست

مدیریت بازرگانی استاد، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/h-vazifehdoust/fa
vazifehdustyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر پرویز طالب

استاد، دانشگاه الیگر ماسلیم، هندوستان

www.amu.ac.in/department/business-administration/faculty-members
ptalib.baamu.ac.in

h-index: 8  

دکتر مهد نظری بن اسماعیل

مدیریت استاد، دانشگاه مالایا، مالزی

umexpert.um.edu.my/mdnazari
mdnazarium.edu.my

h-index: 20  

مدیر داخلی

دکتر امیررضا کنجکاو منفرد

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/monfared
monfaredyazd.ac.ir

h-index: 12  

کارشناس نشریه

دکتر الهه حسینی

منابع انسانی کارشناس نشریه

jbarjournals.yazd.ac.ir
0000-0003-3478-5320

h-index: 18  

ویراستار

دکتر مهران بادین دهش

دکتری مدیریت دولتی

dahesh.sbugmail.com

ویراستار ادبی نشریه

راضیه باقرزاده خداشهری

مدیریت بازرگانی کارشناس خبره بازرگانی- امور مالیاتی

ensani.ir/fa/article/author/186002
bagherzadeh.rafh.lu.ac.ir
0000-0001-6809-6860

h-index: 5