نشریه "علمی"

آیین نامـۀ نشـریات علمی بـا هـدف گسترش اختیـارات دانشـگاهها، مراکز پژوهش و فناوریو انجمـن هـای علمی، همچنیـن تمرکز ســتاد وزارت متبـوع بر ایفـای نقش سـیاست گـذاری و برنامه ریزی برای ارتقای کیفی نشـریات علمی و نظارت بر عملکرد آنها تـدوین شـده است. به منظور تسـهیل اجرای امور نشریات علمی، از تاریخ ابلاغ آیین نامه به جای دسـته بندی نشریات نشـریات مشـمول این آیین نامه با عنوان «نشریۀ به «علمی-پژوهشـی» یا «علمی-ترویجی» همۀ ِ علمی» شـناخته میشوند. همچنین به جـای صـدور گواهی اعتبـار علمی بـا عنـاوین«علمی- پژوهشی» یا «علمی-ترویجی» همۀ نشـریات علمی ای که تا کنون از کمیسـیون نشریات علمی گواهی اعتبار علمی دریافت کرده انـد و آنهایی که از این پس بر اساس آیین نامه نشـریۀ علمی خواهنـد شـد، درصورت احراز شـرایط، در فرآینـد ارزیابی قرار می گیرند و هر ساله بر اساس شاخصهایی (مطابق بند 10-3 آییننامه اعلام می شود) ارزیابی و رتبۀ آنها اعلام می شود. رتبۀ نشریه در کلیۀ ارزشیابی ها ملاک عمل خواهد بود.