ارزیابی و رتبه بندی نشریات

به اسـتحضار می رساند به منظور ورود نشریات علمی به ارزیابی و رتبه بندی سال1399،سامانه نشریات علمی از تاریخ1/11/1399 تا تاریخ20/11/1399جهت اعمال تغییرات و ارسال به ارزیابی در دسترس می باشد.