فرایند پذیرش مقالات

ثبت نویسندگان مقاله و ارسال مقاله (تعهد نامه و فرم تعارض منافع)

 دریافت مقاله توسط کارشناس نشریه

ارسال مقاله برای اعضای هیات تحریریه و تعیین داوران

ارسال مقاله برای داوری (3 داور)

در صورت دریافت دو جواب همسو از سوی داوران، مقاله در جلسه هیات تحریریه مطرح می گردد

در صورت تایید ارزیاب نهایی و تایید هیات تحریریه صدور نامه پذیرش

قرار گرفتن در نوبت چاپ (فرایند ویراستاری و آماده‌سازی نهایی مقاله جهت انتشار)