بررسی تأثیر توسعه محصول جدید سبز بر عملکرد اقتصادی سازمان با رویکرد پویایی سیستم‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد واحد علوم تحقیقات

10.29252/bar.9.18.137

چکیده

با توجه به این‌که سازمان‌های امروزی در محیط پیچیده فعالیت می‌کنند ناگزیرند تا به‌طور مستمر نوآور بوده و پژوهش‌هایی در زمینه توسعه محصولات جدید انجام دهند. در این راستا با توجه به تغییرات محیط‌زیستی و افزایش آگاهی در موردحفاظت از آن، محققان شروع به تحقیق و توسعه‌ی محصولاتی کرده‌اند که منعکس‌کننده‌ی نیازهای حفاظت از محیط زیستی است. از سوی دیگر، در بسیاری از کشورها از جمله ایران، به دلیل نیاز به پاسخ سریع به خواست‌های مشتری، افزایش پیچیدگی طراحی محصول و سرعت در حال تغییر فن‌آوری، انتخاب مجموعه‌ای از توسعه محصول جدید برای موفقیت بلندمدت شرکت حیاتی است. بنابراین در این تحقیق ضمن شناسایی مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه محصول جدید سبز در صنایع کوچک و متوسط به شبیه‌سازی و پیش‌بینی وضعیت موجود در این حوزه پرداخته شد و در ادامه به بررسی تأثیر این عوامل بر یکدیگر اقدام شد. با استفاده از مدل جریان این نتیجه حاصل شد که اگر درصد کالاهای برگشتی طبیعی کاهش پیدا کند سبب افزایش درآمد شرکت و سطح پروژه‌های سبز می‌شود. با افزایش کارکنان و امکانات موردنیاز برای انجام پروژه‌های سبز، توانایی شرکت در بازیافت و تولید مجدد افزایش می‌یابد و پروژه‌های بیشتری باگذشت زمان به جریان می‌افتند و در ادامه منجر به توسعه محصولات سبز خواهند شد که درنهایت سبب افزایش درآمد حاصل از بسط سطح پروژه‌های سبز می‌شود؛ بنابراین نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که توسعه پروژه‌های تولید محصول سبز در سازمان در نهایت منجر به بهبود عملکرد اقتصادی و درآمد سازمان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of New Green Product Development on the Economic Performance of Organizations: A System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Davood Andalib Ardakani 1
  • Vahideh Eslamieh 2
1 Assistance Professor in Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
2 Graduated Student of Management, Azad Islamic University of Yazd
چکیده [English]

Nowadays, organizations are active in complex circumstances which make it inevitable for them to be constantly innovative and do research to develop new products. Therefore, regarding environmental changes and the increasing awareness of nature researchers have developed products that reflect the necessity of saving the environment. Also, in many countries such as Iran, due to the necessity of meeting customers’ needs quickly, more complexity in designing products and speedy changes in technology, it is vital to select a complex for developing a new product in order to fulfill a company’s long-term success. Thus, the most important components affecting the development of new green products in small and medium industries were identified, simulated and predicted according to the present situation in this study. Later in the research, the effects of these factors on each other were studied. Using a flow model, it was shown that, if the percentage of the returned natural goods decreases, it will result in an increase in the company’s revenue and an increase in the level of green projects. Also an increase in the required staff and facilities for green projects increases the company’s ability to recycle and regenerate, more projects will be conducted over time, and, finally, it will result in developing green products. This will, consequently, increase the revenue of expansion of green projects. It can be, thus, concluded that developing projects for producing green goods in an organization ultimately leads to improved financial performance of companies and their revenues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • Green production
  • Economic performance
  • System dynamics
1- Albino, V., Balice, A., & Dangelico, R. M. (2009). Environmental strategies and green product development: an overview on sustainability‐driven companies.Business Strategy and the Environment, 18(2), 83-96.                    
2- Ar, I. M. (2012). The impact of green product innovation on firm performance and competitive capability: the moderating role of managerial environmental concern. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 854-864.
3- Azar, A., & Ardakani, D. (2014). Application of gray-based DEMATEL technique in designing of the aggregate green supply chain management’s model. Uncertain Supply Chain Management, 2(3), 199-208.
4- Brown, S. L., & Eisenhardt, K. M. (1995). Product development: Past research, present findings and future directions. Academy of Management Review, 20, 342–378.
5- Chen, C. (2001). Design for the environment: a quality-based model for green product development. Management Science, 47(2), 250-263.
6- Dangelico, R. M., & Pujari, D. (2010). Mainstreaming green product innovation: Why and how companies integrate environmental sustainability. Journal of Business Ethics, 95(3), 471-486.
7- Driessen, P. H., Hillebrand, B., Kok, R. A., & Verhallen, T. M. (2013). Green new product development: the pivotal role of product greenness. Engineering Management, IEEE Transactions on, 60(2), 315-326.
8- González, D. B. Q., & Salvador, M. R. (2014). Dynamic Modeling in New Product Development: The Case of Knowledge Management Enablers in a Food Product. International Journal of System Dynamics Applications (IJSDA), 3(1), 111-134.
9- Huang, Y. C., & Jim Wu, Y. C. (2010). The effects of organizational factors on green new product success: evidence from high-tech industries in Taiwan.Management Decision, 48(10), 1539-1567.
10- Jabbour, C. J. C., Jugend, D., de Sousa Jabbour, A. B. L., Gunasekaran, A., & Latan, H. (2015). Green product development and performance of Brazilian firms: measuring the role of human and technical aspects. Journal of Cleaner Production, 87, 442-451.
11- Kowang, T. O., Long, C. S., & Rasli, A. (2014). New Product Development Framework for Multinational Multi-locations based Organizations in South East Asia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 129, 68-74.
12- Lin, R. J., Tan, K. H., & Geng, Y. (2013). Market demand, green product innovation, and firm performance: evidence from Vietnam motorcycle industry. Journal of Cleaner Production, 40, 101-107.
13- Mangun, D., & Thurston, D. L. (2002). Incorporating component reuse, remanufacture, and recycle into product portfolio design. Engineering Management, IEEE Transactions on, 49(4), 479-490.
14- Mu, J., Peng, G., & Tan, Y. (2007). New product development in Chinese SMEs: Key success factors from a managerial perspective. International Journal of Emerging Markets, 2(2), 123-143.
15- Ottman, J. (2011). The new rules of green marketing: Strategies, tools, and inspiration for sustainable branding. Berrett-Koehler Publishers.
16- Ottman, J. A., Stafford, E. R., & Hartman, C. L. (2006). Avoiding green marketing myopia: ways to improve consumer appeal for environmentally preferable products. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 48(5), 22-36.
17- Pujari, D., Wright, G., & Peattie, K. (2003). Green and competitive: influences on environmental new product development performance. Journal of Business Research, 56(8), 657-671.
18- Shi, T., & Gill, R. (2005). Developing effective policies for the sustainable development of ecological agriculture in China: the case study of Jinshan County with a systems dynamics model. Ecological Economics, 53(2), 223-246.  
 19- Sun, H., & Wing, W. C. (2005). Critical success factors for new product development in the Hong Kong toy industry. Technovation, 25(3), 293-303.
20- Tsai, C. C. (2012). A research on selecting criteria for new green product development project: taking Taiwan consumer electronics products as an example. Journal of Cleaner Production, 25, 106-115.
21- Tsai, M. T., Chuang, L. M., Chao, S. T., & Chang, H. P. (2012). The effects assessment of firm environmental strategy and customer environmental conscious on green product development. Environ Monit Assess, 184, 4435-4447. doi: 10.1007/s10661-011-2275-4.
22- Wang, X., Chan, H. K., & Li, D. (2015). A case study of an integrated fuzzy methodology for green product development. European Journal of Operational Research, 241(1), 212-223.
23- Wittayapoom, K. (2014). New Product Development, Accounting Information, and Internal Audits: A Proposed Integrative Framework. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 307-314.
24- Yan, Y. K., & Yazdanifard, R. (2014). The concept of green marketing and green product development on consumer buying approach. Global Journal of Commerce and Management Perspective, 3, 33-38.