تاثیر قابلیت‏های بازاریابی پوشایی بر عملکرد مالی و فرایندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه سمنان

10.29252/bar.9.18.217

چکیده

قابلیت‏های بازاریابی سازمان را توانمند می‏سازد تا نیازهای مشتریان را شناسایی نماید و پاسخ خود را از طریق برنامه‌ریزی در فعالیت‏های بازاریابی، سرمایه گذاری و اجرا ارائه دهد. مدیران سازمان‏ها، حاصل تصمیم‏های خود را در قالب انتخاب استراتژی، در آیینه معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر قابلیت‏های بازاریابی پوشایی بر عملکرد مالی و فرایندی سازمان‌ها است. تحقیق حاضر از نظر نوع مطالعه توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف کاربردی است. تمام مدیران، معاونین و کارشناسان بانک ملی در کلان شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای نمونه‌گیری شهر تهران به پنج منطقه تقسیم گردید و به روش نمونه گیری خوشه‌ای تعداد 385 پرسشنامه بر اساس جدول کرجسی و مورگان توزیع گردید. برای سنجش قابلیت‏های بازاریابی پوشایی از پرسشنامه استاندارد ویجاند و همکاران (2012) و عملکرد مالی و عملکرد فرایندی از پرسشنامه استاندارد نیکلاس و سردان (2011) استفاده شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 برای سازه‏های مختلف، پایایی آن ها را مورد تایید قرار داد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) با استفاده از نرم افزار لیزرل (LISREL) انجام شد. یافته ها نشان داد که شاخص برازندگی مدل‌های اندازه‌گیری متغیر های تحقیق مقادیر قابل قبولی داشته و نتایج حاصل از تحلیل مسیر بیان می‌کند که قابلیت‏های بازاریابی پوشایی بر عملکرد مالی و فرایندی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Spanning Marketing Capabilities on Financial and Process Performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nasimi 1
  • Somayeh Amiri 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Iran
2 Master of BusinessAdministration Financial Orientation, Semnan University
چکیده [English]

Marketing capabilities enable an organization to identify customer needs and respond to them through planning of marketing activities, investment and execution. Managers would see the results of their adopted strategies and decisions in terms of their performance criteria. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of spanning marketing capabilities on organizations’ financial performance and process performance (i.e. quality and efficiency). The study rests on a descriptive-survey design while being an applied work concerning its goals. All the presidents, vice presidents, and specialists of Melli Banks in metropolitan Tehran were considered as the study population. After dividing the city into five regions and conducting a cluster sampling process, 385 questionnaires were handed out with reference to Krejcie and Morgan Table. To assess boundary-spanning marketing capabilities, the questionnaire proposed by Santos-Vijande et al. (2012) was implemented, but financial performance and process performance were evaluated using the questionnaire developed by Nicolas and Cerdan (2011). The construct validity of the study was calculated by confirmatory factor analysis. Further, Cronbach’s alpha coefficients for various constructs were higher than 0.7, which indicated their reliability. In order to analyze the obtained data, structural equations modeling and confirmatory factor analysis were performed by the LISREL software. The findings showed acceptable values after measuring the models’ variables. Further, the results of the path analysis procedure indicated that boundary-spanning marketing capabilities directly and positively affect financial performance and process performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spanning marketing capabilities
  • Resource-based view
  • Financial performance
  • Process Performance
1-   Barney, J.B. (1991). "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage". Journal of Management, 17(1), 99-120.
2-   Cacciolattia, L., & Leeb, H.L. (2016). "Revisiting the Relationship between Marketing Capabilities and Firm Performance: The Moderating Role of Market Orientation, Marketing Strategy and Organizational Power". Journal of Business Research, 69(12), 5597-5610.
3-   Chang, W., Eun, P.J., & Chaiy, S. (2009). "How does CRM Technology Transform into Organizational Performance? A Mediating Role of Marketing Capability". Journal of Business Research. JBR-06874, 1-7.
4-   Chew, D.A. S., Yan, Sh. & Cheah, Ch.Y.J. (2008). "Core Capability and Competitive Strategy for Construction SMEs in China". Chinese Management Studies, 2(3): 203–214.
5-   Cravens, D.W., Ingram, T.N., La Forge, R.W., & Young, C.E. (1993). "Behavior-Based and Outcome-Based Sales Force Control Systems". Journal of Marketing, 57(4), 47-59.
6-   Day, G. (1994). "The Capabilities of Market-Driven Organizations". Journal of Marketing, 58(3), 37-52.
7-   Ejrami, M., Salehi, N., & Ahmadian, S. (2016). "The Effect of Marketing Capabilities on Competitive Advantage and Performance with Moderating Role of Risk Management in Importation Companies". 1st International Conference on Applied Economics and Business, 36, 22-28.
8-   Fernandes, K.R.V., & Whalley, A. (2006). "Lessons from Implementing the Balanced Scorecard in a Small and Medium Size Manufacturing Organization". Tec novation, 26, 623-634.
9-   Feyz, D., Malekimin Baz Rosha, M., & Zangian, S. (2013). "Investigating the Impact of Marketing Capabilities on Organizational Incentives of Small and Medium Enterprises (A Case Study of Tehran Food Co., Hamburger) ". Executive Management Research Journal, 5 (10), 135-154.
10-   Haddian, A. (2014). "Investigating the Impact of Marketing Capabilities on Market Performance by the Value of Value for Customers in the Food Industry of Toos Industrial City, Mashhad, Iran. Second National Conference on Modern Management Science.
11-   Hajipour, B., Daryazian Azizi, A., & Shamsi Goshki, S. (2012). "Explaining the Product-Market Strategy and the Company's Marketing Capabilities on Market Performance". Journal of Business Management Researches, 7, 54-87.
12-   Hart, S.L. (1992). "An Integrative Framework for Strategy-Making Processes". Academy of Management Review, 17(2), 327-351.
13-   Hooman, H.A. (2012). "Structural Equation Modeling Using Laser Software. Publication, S, Fifth Edition, Tehran.
14-   Hossein Zadeh Shahri, M., Habibi, M., & Heidari, V. (2015). "The Effect of Marketing Capabilities on Sensing and Creating a Creative and Timely Marketing Strategy. New Marketing Research, Year 5, No. 1.
15-   Kamboja, S., Goyalb, P., & Rahmanc, Z. (2015). "A Resource-Based View on Marketing Capability, Operations Capability and Financial Performance: An Empirical Examination of Mediating Role". Social and Behavioral Sciences, 189, 406-415.
16-   Khairi, B., & Roshani, A. (2013). "Investigating the Mediating Role of Marketing Capabilities in Relationship between Strategic Orientation and Organizational Performance: Case Study in Melli Bank of Iran". Researcher, 10 (29), 97- 113.
17-   Kohli, A.K., & Jaworski, B.J. (1993). "Market Orientation: Antecedents and Consequences". Journal of Marketing, 57(3), 53-70.
18-   Kowang, T.O., Long, S.Ch., & Rasli, A. (2014). "New Product Development Framework for Multinational Multi-locations Based Organizations in South East Asia". Procardia- Social and Behavioral Sciences, 129, 68 - 74.
19-   Mahyari, P. (2010). "The Effectiveness of Marketing Communication within the Immersive Environment". Master of Business Research, Queensland University of Technology.
20-   Mathewsa, S., Bianchia, C., Perksb, K.J., Healya, M., & Wickramasekeraa, R. (2016). "Internet Marketing Capabilities and International Market Growth".International Business Review, 25(4), 820-830.
21-   Morgan, N.A., Vorhies, D.W., & Mason, C.H. (2009). "Market Orientation, Marketing Capabilities and Firm Performance". Strategic Management Journal, 30(8), 909-920.
22-   Morgan, R. E., & Strong, C. A. (2003). "Market Orientation and Dimensions of Strategic Orientation". European Journal of Marketing، 32(11/12), 1051-1073.
23-   Narver, J.C., & Slater, S.F. (1990)."The Effect of a Market Orientation on Business Profitability". Journal of Marketing, 54(4), 20-35.
24-   Nath, P., Nachiappen, S., & Ramanthan, R. (2010). "The Impact of Marketing Capability, Operation's Capability and Diversification Strategy on Performance: A Resource - Based View". Industrial Marketing Management; 39, 317-329.
25-   Nicolas, C.L., & Cerdan, A.L. (2011). "Strategic Knowledge Management, Innovation and Performance". International Journal of Information Management, 31, 502-509.
26-   Noe Pasand Asil, S. M., Ramadanpour, I., & Attari Asl, P. (2016). "The Effect of Marketing, Innovation and Learning on Organizational Performance (Case Study: Tabriz Petrochemicals), Efficiency Management, 36, 124-112.
27-   Ortega, M.J.R., & Villaverde, P.M.G. (2008).  "Capabilities and Competitive Tactics Influences on Performance: Implications of the Moment of Entry". Journal of Business Research, 61, 332-345. 
28-   Slater, S.F., & Narver, J.C. (1994). "Does Competitive Environment Moderate the Market Orientation-Performance Relationship?". Journal of Marketing, 58(1), 46-55.
29-   Sok, P., Aron, M., & Sok, K. (2013). "Acgieving Superior SME Performance: Overarchinh Role of Marketing, Innovation and Learning Capabilities". Australian Marketing Journal, 21, 161-167.
30-   Song, M., & Parry, M.E. (2009). "The Desired Level of Market Orientation and Business Unit Performance". Journal of the Academy of Marketing Science, 37(2), 144-160.
31-   Song, M., Benedetto, A.D., & Nason, R.W. (2007). "Capabilities and Financial Performance: The Moderating Effect of Strategic Type".  Journal of the Academy of Marketing Science, 35, 18-34.
32-   Song, M., Nason, R.W., & Benedetto, A.D. (2008). "Distinctive Marketing and Information Technology Capabilities and Strategic Types: A Cross National Investigation". Journal of International Marketing, 16(1), 4-3.
33-   Takata, H. (2016). "Effects of Industry Forces, Market Orientation, and Marketing Capabilities on Business Performance: An Empirical Analysis of Japanese Manufacturers from 2009 to 2011. Journal of Business Research,  69 (12), 5611-5619.
34-   Taleghani, M., & Mehdizadeh, M. (2016). "The Effect of Electronic Marketing Moderator Variable on the Relationship between Marketing Capabilities and Corporate Performance". Business Management, 8 (2), 355-374.
35-   Theodosiou, M., Kehagias, J., & Katsikea, E. (2012). "Strategic Orientations, Marketing Capabilities and Firm Performance: An Empirical Investigation in the Context of Frontline Managers in Service Organizations". Industrial marketing Management, doi:10.1016/j.indmarman.2012.01.001.
36-   Vijande, L.S., Pérez, M.J., Trespalacios, J.A., & Rodríguez, N.G. (2012)." Marketing Capabilities Development in Small and Medium Enterprises: Implications for Performance". Journal of CENTRUM Cathedra, 5(1), 24-42.
37-   Vorhies, D.W., Morgan, R.E., & Autry, C.W. (2009). "Product-Market Strategy and the Marketing Capabilities of the Firm: Impact on Market Effectiveness and Cash flow Performance". Strategic Management Journal, 30, 1310-1334.
38-   Wittayapoom, K. (2014). "New Product Development, Accounting Information, and Internal Audits: A Proposed Integrative Framework". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, 307-314.
39-   Wu, J. (2013). "Marketing Capabilities, Institutional Development, and the Performance of Emerging Market Firms: A Multinational Study". International Journal of Research in Marketing, 30(1), 36-45.
40-   Zarei Matin, H., Jam Por azmei, M., Yazdani, H. R., & Birjai, H. (2010). "A Survey on the Relationship between Strategic Orientation of the Company and Organizational Performance Using a Balanced Scorecard Approach". Business Management, 2(6), 97-112.