تبیین الگوی خرید محصولات کاربردی فروشگاه‌های همواره تخفیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شناخت اندکی درباره رفتار مصرف ک­ننده بخصوص رفتار انتخاب مصرف کننده در برابر خرید و مصرف محصولات کاربردی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. هدف پژوهش حاضر ارایه مدل نوین و بومی جهت شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده از محصولات کاربردی )مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیره‌ای همواره تخفیف در ایران( می باشد تا درک بهتری از چگونگی انتخاب استراتژی بازاریابی به دست آید. به این ترتیب در بخش کیفی،  داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق گردآوری و از استراتژی نظریة داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی و نیز الگوی مبنایی این نظریه به منظور دستیابی به مدل مستخرج از پژوهش استفاده شده است. همچنین در بخش کمی، داده­ها از طریق پرسشنامه گردآوری و روش توصیفی پیمایشی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری برای تحلیل و تبیین مدل پیشنهادی به کارگرفته شد. نتایج کیفی پژوهش در قالب مدل تأیید شده و برازش یافته شامل هفت مقوله اصلی (انگیزش­های کاربردی، انگیزش­های لذت بخش، ویژگی‌های فروشگاه، ویژگی‌های فردی، استراتژی‌های عملیاتی بازاریابی، ارتباطات و وفاداری مشتری) و 22 بعد فرعی است. نتایج در بخش کمی نشان داد که انگیزش­های کاربردی و لذت­بخش، ویژگی‌های فروشگاه، استراتژی‌ها و ارتباطات تاثیر مثبتی بر قصد خرید مصرف­کننده دارند اما جنسیت و سن تاثیر معناداری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the purchase pattern of utilitarian products: A case study of discount chain stores

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Torabi 1
 • Azam Rahimi Nik 2
 • Ahmad Vedadi 3
 • Hasan Emailpour 2
1 Ph.D in Business Management, Department of Management, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Department of Management, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, Tehran Central Branch; Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Little is known about consumers' behavior especially when purchasing and consuming utilitarian products in developing countries. Hence, the aim of the present work is to introduce a modern and native model of consumer behavior in the selection of utilitarian products with a focus on discount chain stores. The model helps to understand and select practical marketing strategy. The data were gathered from semi-structured interviews and a review of the literature in the qualitative section of the research. A grounded theory including open coding, axial coding and selective coding was used to analyze the data. In the quantitative section of the research, the data were gathered through a questionnaire. Modeling of structural equations was also done to analyze the model. For the proposed model of consumer purchasing behavior, we found 22 factors in seven main categories including utilitarian motivations, hedonic motivations, store attributes, individual factors, functional marketing strategies, promotion and customer loyalty. The quantitative results showed that buying motivations, store attributes and marketing strategies have positive impacts on purchase intention, but gender and age have no positive impact in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consumer purchase behavior
 • Discount chain stores
 • Grounded theory
 • Marketing strategies
 • Utilitarian products
 1. Al Mamuna A.; RosliMohamad, M.; Rafi BinYaacob, M. and Mohiuddinc, M. (2018), “Intention and behavior towards green consumption among low-income households”, Journal of Environmental Management, 227 (1), 73-86
 2. Arnold, M.J. and Reynolds, K.E. (2003). Hedonic shopping motives. Journal of Retailing, 79 (2), 77-95.
 3. Babin, B.J. and Attaway, J.S. (2000). Atmospheric affect as a tool for creating value and gaining share of customer. Journal of Business Research, 49 (2), 91-99.
 4. Batra, Rajeev, and Olli T. Ahtola. (1991). Measuring the Hedonic and Utilitarian Sources of Consumer Attitudes. Marketing Letters, 2(2), 159–170.
 5. Botti, S., & McGill, A. L. (2011). The locus of choice: Personal causality and satisfaction with hedonic and utilitarian decisions. Journal of Consumer Research, 37(6), 1065–1078.
 6. Botonaki, A. and Mattas, K. (2010). Revealing the values behind convenience food consumption. Appetite, 55 (3), 629-638.
 7. Bridges, E. and Florsheim, R. (2008). Hedonic and utilitarian shopping goals: the online experience. Journal of Business Research, 61 (4), 309-314.
 8. Campbell, J. L., Quincy, C., Osserman, J. & Pederson, O. K. (2013). Coding indepth semistructured interviews: Problems of unitization and intercoder reliability and agreement. Sociological Methods & Research, 42(3), 294-320.
 9. Chan, S.L. and Cho W.H. I (2010). A model for predicting customer value from perspectives of product attractiveness and marketing strategy. Expert Systems with Applications, 37, 1207–1215.
 10. Choi, J., Li, Y. J., Rangan, P., Chatterjee, P., & Singh, S. N. (2014). The odd-ending price justification effect: The influence of price-endings on hedonic and utilitarian consumption. Journal of the Academy of Marketing Science, 42, 545–557.
 11. Chun Huang, H.; Chang, Y.; Yeh, C and Wei Liao, C. (2014). Promote the price promotion The effects of price promotions on customer evaluations in coffee chain stores. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26 (7), 1065-1082.
 12. Cervellon, M. and Carey, L. (2014). Sustainable, hedonic and efficient Interaction effects between product properties and consumer reviews on post-experience responses. European Journal of Marketing, 48(7), 1375-1394.
 13. Danaeifard, H. and Emami, S. (2007). Qualitative research strategies: Thinking of Grounded Theory. Management Thought, 1(2), 67-69. (in Persian)
 14. Danaeifard, H and Mozaffari, Z. (2010), Promotion of Validity and Reliability in Management Qualitative Research: Reflection on Research Audit Strategies ", Journal of Management Research, No. 9 (1). 131-162 (in Persian)
 15. Deng, W. J., Chen, W. C., & Pei, W. (2008). Back-propagation neural network based importance-performance analysis for determining critical service attributes. Expert Systems with Applications, 34(2), 1115-1125.
 16. Eroglu, S.A., Machleit, K. and Barr, T.F. (2005). Perceived retail crowding and shopping satisfaction: the role of shopping values. Journal of Business Research, 58 (8), 1146-1153.
 17. Gaston-Breton, Charlotte and Duque, Lola (2015). Utilitarian and hedonic promotional appeals of 99-ending prices The influence of decision-making style. European Journal of Marketing, 49 (1/2), 212-237.
 18. Gaur,J.; Amini, M.; Banerjee, P. and Gupta, R. (2015). Drivers of consumer purchase intentions for remanufactured products. (A study of Indian consumers relocated to the USA). Qualitative Market Research: An International Journal, 18 (1), 30-47.
 19. Ghosh Chowdhury, T, Murshed, F and Khare, A. (2018) "Flexible flexibility! Food categorization flexibility and utilitarian preference", Journal of Consumer Marketing, Vol. 35 No. 1, pp.1-10
 20. Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The discovery of Grounded Theory, Aldine Press, Chicago.
 21. Hamidizadeh, M and Yazdani, N. (2011), “Strategic Model of Effective Electronic Advertising of Consumer Behavior", Journal of Business Management Research”, Vol.3, No.6, pp. 150-176
 22. Hanafizadeh, Payam; Zare Ravasan, Ahad, Ramazanpour Khaki, Hesam (2010). An expert system for perfume selection using artificial neural network, Expert Systems with Applications, 37, 8879–8887.
 23. Hanaysha, J. (2017). An examination of the factors affecting consumer’s purchase decision in the Malaysian retail market. PSU Research Review, 2399-1747
 24. Hoffman, D. L. & Novak, T. P. (1996). Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environment: Conceptual Foundations. Journal of Marketing, 60, 50-68.
 25. Holbrook, M. B. & Hirschman, E. C. (1982). The Experiential Aspect of Consumption: Consumer Fantasies, Feeling and Fun. Journal of Consumer Research, 9 (2), 132-140.
 26. Isabella, G., Mazzon, J., and Dimoka, A. (2017). Impacts of product type and representation type on the perception of justice and price fairness. Journal of Business Research.
 27. Jin, B. and Kim, J.O. (2003). A typology of Korean discount shoppers: shopping motives, store attributes, and outcomes. International Journal of Service Industry Management, 14 (4), 341-396.
 28. Kang, Jiyun and Park-Poaps, Haesun (2010). Hedonic and utilitarian shopping motivations of fashion leadership. Journal of Fashion Marketing and Management, 14 (2), 312-328.
 29. Kheiri, B and Fathali, M. (2015). Investigating the affecting factors on the purchase intention of luxury products. Journal of Marketing Management, 26, 1-24. (in Persian)
 30. Kim, Jiyeon and Forsythe, Sandra (2007). Hedonic usage of product virtualization technologies in online apparel shopping. International Journal of Retail & Distribution Management, 35 (6), 502-514.
 31. Kim, J.O. and Jin, B. (2001). Korean consumers’ patronage of discount stores: domestic vs multinational discount store shoppers’ profiles. Journal of Consumer Marketing, 18 (3), 236-255.
 32. Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 33. Chang, P.; Chuang, Ch.; Chuang, W. and Lin. W. (2015). An examination of the effects of quality on customer loyalty: the automobile industry in Taiwan. Total Quality Management & Business Excellence,  26 (1-2), 203-217.
 34. Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39 (3), 124-131.
 35. Lee, Wan; Shih, Bih-Yaw, Chung, Yi-Shun (2008). The exploration of consumers’ behavior in choosing hospital by the application of neural network. Expert Systems with Applications, 34. 806–816.
 36. Millan, E., Wright, L, T. (2018). Gender Effects on Consumers’ Symbolic and Hedonic Preferences and Actual Clothing Consumption in the Czech Republic, Internationa Journal of Consumer Studies, 42(5): 478-488.
 37. Mo Koo, D. (2003). Inter-relationships among Store Images, Store Satisfaction, and Store Loyalty among Korea Discount Retail Patrons. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 15 (4).
 38. Mowen, J.C. and Minor, M. (1998), “ Consumer Behavior”, Translated by Abbas Saleh Ardestani and Mohammad reza Sadi, Tehran, Union Publishing House, New World
 39. Myron Gable, M., Topol, M., Lala, V. & Fiorito, S.( 2008). Differing perceptions of category killers and discount stores. International Journal of Retail & Distribution Management, 36 (10), 780-811.
 40. Ndubisi, N. and Tung Moi, C. (2005). Cus tom ers Be hav iourial Re sponses to Sales Pro mo tion: The Role of Fear of Los ing Face. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 17 (1).
 41. Nguyen, Trang; Nguyen, Tho D and Barrett, Nigel J.(2007). Hedonic shopping motivations, supermarket attributes, and shopper loyalty in transitional Markets Evidence from Vietnam. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 19 (3), 227-239.
 42. Nguyen, A., Heeler, R.M. and Taran, Z. (2007). High-low context cultures and price-ending practices. Journal of Product & Brand Management, 16 (3), 206-214.
 43. Nunnally J. C. (1978). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.
 44. Cardoso, P. and Pinto, S. (2010). Hedonic and utilitarian shopping motivations among Portuguese young adult consumers. International Journal of Retail & Distribution Management, 38 (7), 538-558.
 45. Rahmati, Y., Taleghani, M. and Cheirani, E. (2018), Consumer Value Tendenies and purchase intention, Journal of Business Management Research, No. 9 (17), 125-147 (in Persian)
 46. Rahnama, H. and Rajabpour, Sh. (2017). Factors for consumer choice of dairy products in Iran. Appetite, 111, 46-55.
 47. Ryu, Kisang; Han, Heesup and Jang, Soocheong (2010). Relationships among hedonic and utilitarian values, satisfaction and behavioral intentions in the fast-casual restaurant industry. International Journal ofContemporary HospitalityManagement, 22 (3), 416-432.
 48. Sanayei, A. and Shafei, R. (2011), “A model for analyzing and predicting customer buying behavior based on the functional theory of attitudes”, Journal of Commerce, Vol. 62, pp. 153-192. (in Persian)
 49. Sarkar, D; Kundu,K. and Chaudhuri, H. (2016). Constructing a conceptual model of purchase behavior of village shopkeepers – a study of small rural retailers in Eastern India. Journal of Retailing and Consumer Services, 28, 1–16.
 50. Sela, A., & Berger, J. (2012). How attribute quantity influences option choice. Journal of Marketing Research, 49(6), 942–953.
 51. Seyed Javadin, Sr.; Safari, M.; Raei, R. and Iravani, M. (2017). A conceptual model for readiness of Iranian commercial banks to implement Islamic banking: Applying grounded theory strategy. Journal of Commercial Management, 9 (1), 129-154. (in Persian)
 52. Scarpi, D. (2006). Fashion stores between fun and usefulness. Journal of Fashion Marketing andManagement, 10 (1), 7-24.
 53. Shomakher, R. and Lomax, R. (2009). An Introduction to Structural Equation Modeling. Tehran: Sociologists' Publishing. (in Persian)
 54. Strauss, A. and Corbin, J. (2016). Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Ebrahim Afshar, Ney Publication, Tehran, 5th edition. (in Persian)
 55. Tingchi Liua, M.; Phaub, I. and Teahb, M. (2017). First in first out or “last in first out: Presentation of information order on evaluation of utilitarian products. Journal of Retailing and Consumer Services, 36, 148–155.
 56. Torlak,O.;  Uzkurt, C and Ozmen, M. (2010). Dimensions of service quality in grocery retailing: a case from Turkey. Management Research Review, 33 (5), 413-422.
 57. Zenetti, G. and Klapper, D. (2016). Advertising Effects under Consumer Heterogeneity – The ModeratingRole of Brand Experience, Advertising Recall and Attitude. Journal of Retailing, 1-21, ARTICLE IN PRESS