چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد

2 استادیاربخش مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد

3 استادیار بخش روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

4 دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد

چکیده

مطالعه جامع رفتار مصرف کننده پیش نیاز طراحی استراتژیهای اثربخش بازاریابی است. تصویر مقصد و نیات رفتاری بهمراه ارتباطات بین آنها همچنان از موضوعات پژوهشی جذاب برای دانشگاهیان و دست­اندرکاران حوزه بازاریابی گردشگری به­شمار می­آید. هدف از انجام این پژوهش تبیین نیات رفتاری بر اساس ساختار شناختی تصویر مقصد می­باشد. در این پژوهش برای نخستین­بار بُعد شناختی تصویر مقصد با سطوح انتزاعی­تر ‌ پیامد و ارزش مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، گردشگران سالمند ساکن شهر شیراز می باشند که 305 نفر از آنها به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده و  به پرسشنامه محقق­ساخته پژوهش پاسخ دادند. داده­های گردآوری شده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش ارتباط معنادار ساختار شناختی تصویر مقصد با نیات رفتاری و ابعاد آن را تایید نمود. نتایج این پژوهش در ایجاد درک بهتر از رفتار گردشگر سالمند ایرانی و تدوین استراتژیهای بازاریابی مناسب برای  بازار نوظهور گردشگری سالمندی ایران قابل­استفاده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of attributes, consequences and values in the form of a cognitive structure on behavioral intentions

نویسندگان [English]

  • Saeid Saeida Ardekani 1
  • Seyed Mahdi Alhosseini Almodarresi 2
  • Faride Sadat Hosseini 3
  • Fereshteh Pezeshki 4
1 Professor, Department of Business, Yazd University, Yazd
2 Associate Professor, Department of Business, Yazd University, Yazd
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Persian Gulf University, Bushehr
4 Ph.D Graduate, Department of Business, Yazd University, Yazd
چکیده [English]

A comprehensive study of consumer behavior is the prerequisite for the formulation of effective marketing strategies. The destination image and behavioral intentions, along with the relationship between them, are still attractive topics for academics and nonacademics involved in the tourism marketing sector. The purpose of this study is to explain behavioral intentions based on the cognitive structure of the destination image. In this study, for the first time, the cognitive dimension of the destination image was used with more abstract levels of attribute, consequence, and value. The statistical population of the study consisted of the senior tourists living in Shiraz. As many as 305 people were selected by random cluster sampling, and they responded to a researcher-made questionnaire. The collected data were analyzed using structural equation modeling. The research findings confirmed the significant relationship between the cognitive structure of the destination image and behavioral intention and its dimensions. The results of the research can be used to create a better understanding of the behavior of senior tourists in Iran and to formulate effective marketing strategies for the emerging market of Iran's senior tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism marketing
  • Cognitive structure
  • Destination image
  • Behavioral intention
  • Senior tourist
1-    Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self‐efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior 1. Journal of applied social psychology, 32(4), 665-683.‏
2-    Assaker, G., & Hallak, R. (2013). Moderating effects of tourists’ novelty-seeking tendencies on destination image, visitor satisfaction, and short-and long-term revisit intentions. Journal of Travel Research, 52(5), 600-613
3-    Baldinger, A. A., & Rubionson, J. (1996). Brand loyalty: the link between attitude and behavior. Journal of Advertising Research, 36(6), 22-34.
4-    Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999a). A model of destination image formation.Annals of tourism research, 26(4), 868-897.
5-    Beerli, A., & Martin, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of tourism research, 31(3), 657-681.
6-    Chen, C.-F., & Chen, F.-S. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction, and behavioral intentions for heritage tourists.Tourism Management, 31, 29–35.
7-    Chen, C. F., & Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?. Tourism management, 28(4), 1115-1122.
8-    Chen, C. F., & Phou, S. (2013). A closer look at destination: Image, personality,relationship and loyalty. Tourism Management, 36, 269-278.
9-    Choi, J. G., Tkachenko, T., & Sil, S. (2011). On the destination image of Korea by Russian tourists. Tourism Management, 32(1), 193-194.
10- Dayour, F., & Adongo, C. A. (2015). Why they go there: International tourists’ motivations and revisit intention to Northern Ghana. American Journal of Tourism Management, 4(1), 7-
11- Del Bosque, I. R., & San Martín, H. (2008). Tourist satisfaction a cognitive-affective model. Annals of tourism research, 35(2), 551-573.
12- Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (1995). Consumer behavior (8th ed.). New York, NY: Dryder.
13- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Boston, MA:Addison-Wesley Pub. Co.
14- Fakour, A.M., Hadadian, S.,& Kelidari, Y.(2015). The effect of Service Quality on Behavioral Intentions Through Satisfaction and Customer Perceived Value. Journal of Business Administration Researches,7(13),183-203.
15- Gallarza, M. G., Saura, I. G., & García, H. C. (2002). Destination image: towards a conceptual framework. Annals of Tourism Research, 29(1), 56e78.
16- Gartner, W. C. (1993). Image formation process. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2(2/3), 191-215.
17- Grebitus, C., & Bruhn, M. (2011). A way to more effective marketing strategies: Analyzing dimensionality of cognitive structures quantitatively. SAGE Open, 1(2), 2158244011418380.
18- Grunert, K. G., & Grunert, S. C. (1995). Measuring subjective meaning structures by the laddering method: Theoretical considerations and methodological problems. International journal of research in marketing, 12(3), 209-225.
19- Gyte, D. M., & Phelps, A. (1989). Patterns of destination repeat business: British tourists in Mallorca, Spain. Journal of Travel Research, 28(1), 24-28.‏
20- Jang, S. S., & Feng, R. (2007). Temporal destination revisit intention: The effects of novelty seeking and satisfaction. Tourism management, 28(2), 580-590.‏
21- Kanwar, R., Olson, J. C., & Sims, L. S. (1981). Toward conceptualizing and measuring cognitive structures. ACR North American Advances,8,122-127.
22- Kim, H., & Chen, J. S. (2016). Destination image formation process: A holistic model.Journal of Vacation Marketing, 22(2), 154-166.
23- Kim, S., & Yoon, Y. (2003). The hierarchical effects of affective and cognitive components on tourism destination image. Journal of Travel & Tourism Marketing, 14(2), 1-22.
24- Krystallis, A. (2015). Motivation and cognitive structures of store versus manufacturer brand consumers. Journal of Consumer Behaviour, 14(4), 270-284.
25- Lachman, R., Lachman, J., & Butterfield, E. (1979), Cognitive Psychology and Information Processing: An Introduction. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
26- Lee, T. H. (2009). A structural model for examining how destination image and interpretation services affect future visitation behavior: a case study of Taiwan’s Taomi eco-village. Journal of Sustainable Tourism, 17(6), 727-745.
27- Lee, S., Scott, D., & Kim, H. (2008). Celebrity fan involvement and destination perceptions.Annals of Tourism Research, 35(3), 809-832.
28- Lee, BongKoo, Choong-Ki Lee, and Jaeseok Lee. 2014. “Dynamic Nature of Destination Image and Influence of Tourist Overall Satisfaction on Image Modification.” Journal of Travel Research 53 (2): 239–51.
29- Lin, C. H., Morais, D. B., Kerstetter, D. L., & Hou, J. S. (2007). Examining the role of cognitive and affective image in predicting choice across natural, developed, and theme-park destinations. Journal of Travel Research, 46(2), 183-194.
30- Malaki Minbash Razgah, M., Baloochi, H., Farsizadeh, H. (2015). The Effect of Destination Image and Satisfaction on Tourists' Intentions to Visit a Place. Journal of Tourism Planning and Development, 4(12), 11-33
31- Marks, L. J., & Olson, J. C. (1981). Toward a cognitive structure conceptualization of product familiarity. ACR North American Advances.8. 145-150.
32- Matos, N., Mendes, J., & Valle, P. O. D. (2012). Revisiting the destination image construct through a conceptual model. Dos Algarves, (21), 101-117.‏
33- McIntosh, A. J., & Thyne, M. A. (2005). Understanding tourist behavior using means–end chain theory. Annals of Tourism Research, 32(1), 259-262.
34- McDowall, S., & Ma, E. (2010). An analysis of tourists’ evaluation of Bangkok’s performance, Their satisfaction, and destination loyalty: comparing international versus domestic Thai tourists. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 11(4), 260-282.
35- Norman, D. A., & Bobrow, D. G. (1975). On the role of active memory processes in perception and cognition. Center for Human Information Processing, Department of Psychology, University of California, San Diego.
36- Olson, J. C. (1978). Inferential belief formation in the cue utilization process. ACR North American Advances,5, 706-713.
37- Olson, J. C. (1980). Encoding Processes: Levels of Processing and Existing Knowledge Structures. ACR North American Advances,7, 154-60.
38- Papadimitriou, D., Apostolopoulou, A., & Kaplanidou, K. (2015). Destination personality, affective image, and behavioral intentions in domestic urban tourism. Journal of Travel Research, 54(3), 302-315.
39- Perovic, Ð., Moric, I., Pekovic, S., Stanovcic, T., Roblek, V., & Pejic Bach, M. (2018). The antecedents of tourist repeat visit intention: systemic approach. Kybernetes.‏
40- Pezeshki, F. (2019). Designing Cognitive Structure Model Underlying the Behavior of Senior Tourist. Doctoral Dessertation.
41- Prayag, G., Hosany, S., Muskat, B., & Del Chiappa, G. (2017). Understanding the relationships between tourists’ emotional experiences, perceived overall image, satisfaction, and intention to recommend. Journal of Travel Research, 56(1), 41-54.‏
42- Pratminingsih, S. A., Rudatin, C. L., & Rimenta, T. (2014). Roles of motivation and destination image in predicting tourist revisit intention: A case of Bandung-Indonesia. International Journal of Innovation, Management and Technology, 5(1), 19.
43- Reichheld, F. F., & Sasser, W. E. (1990). Zero defections: quality comes to services.Harvard Business Review, September/October, 105-111.
44- Sahin, S., & Baloglu, S. (2011). Brand personality and destination image of Istanbul. Anatolia–An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22(1),69-88.
45- San Martín, H., & Del Bosque, I. A. R. (2008). Exploring the cognitive–affective nature of destination image and the role of psychological factors in its formation. Tourism management, 29(2), 263-277.‏
46- Shavelson, R. J. (1972). Some aspects of the correspondence between content structure and cognitive structure in Physics education. Journal of Educational Psychology, 63(3), 225–234.
47- Shirazi, A., Malek, M., Basiri nejad, F.,& Radpour,P.(2013). Investigating the impact of restaurant atmospherics on satisfaction and behavioral intentions of customers. Journal of Business Administration Researches,5(10),97-118.
48- Shirkhodaie, A., Alizadeh Sani, M. & Amoli Diva, F. (2016) Examining the Effect of Destination Image on Satisfaction and Behavioral Intentions in Health Tourism (Case Study: Lavij Spa). Tourism Planning and Development. 5(17).128-145.
49- Som, A. P. M., & Badarneh, M. B. (2011). Tourist satisfaction and repeat visitation; toward a new comprehensive model. International Journal of Human and Social Sciences, 6(1), 38-45.‏
50- Stylidis, D., Belhassen, Y., & Shani, A. (2015). Destination image, on-site experience and behavioural intentions: path analytic validation of a marketing model on domestic tourists. Current Issues in Tourism, 20(15), 1653-1670.‏
51- Taber, K. S. (2000). Multiple frameworks?: Evidence of manifold conceptions in individual cognitive structure. International Journal of Science Education & Training, 22(4), 399–417.
52- Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A., & Lu, L. (2014). Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism management, 40, 213-223.‏