الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این تحقیق میدانی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی است. اساس  چارچوب مفهومی این تحقیق را مدل تکامل یافته پذیرش فن­آوری تشکیل می دهد و جامعۀ آماری آن، کلیه مشتریان بانک ملی ایران در شهرستان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 202 نفر از مشتریان به­عنوان نمونه انتخاب شده اند. با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نتایج تحلیل، مسیر ارتباط متغیرهای این تحقیق نیز تأیید شده است. یافته های این پژوهش نشان می­دهد که ادراک از مفید بودن و ادراک از امنیّت، بیشترین تأثیر را در  پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان دارند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Customer Acceptance of Internet Banking’s Pattern

نویسندگان [English]

  • mohammad mahmodi 1
  • lotfallah frozandeh 1
  • mostafa ahmadinejad 2
چکیده [English]

This research is trying to investigate affected factors on internet banking adoption. Conceptual framework of this study is based on Technology Acceptance Model (TAM2). The statistical population of this research is all costumers of Bank Melli Iran in Tehran by Random sampling, in which 202 costumers where selected. By using structural equation models, model validation has been approved, and by using path analysis, tested the correlations between variables. Findings of this study show that Perceived Usefulness and Perceived Security have had the most effect on internet banking adoption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Banking
  • Perceived Usefulness
  • Perceived Ease of Use
  • Perceived Risk
  • SEM