اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP درمحیط فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده آموزشهای مجازی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان

4 استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت وحسابداری

5 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سرمایه گذاری در بازارهای مالی یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است.در بازار سرمایه هر کشور باید تلاش شود تا سرمایه گذاری در اوراق بهادار به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. از جمله ابزارهای مالی که با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور «کاهش ریسک سرمایه گذاری»،«بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس»،«تأمین منافع برای سرمایه گذاران» و «کسب سود» ابداع شده، صندوقهای مشترک سرمایه گذاری است.به دلیل اهمیت این نهادها در رشد و توسعه اقتصادی جوامع، در این پژوهش،یک چارچوب ادغامی از QFD و AHP فازی برای اولویت بندیعوامل مؤثر بر عملکرد صندوقهای سرمایه گذاریارائه شده است.در این چارچوب برای استخراج اهمیت هریک از معیارها(WHATs) و میزان اهمیت ارتباط بین معیارها و عوامل موثر(HOWs) از رویکرد AHP فازی استفاده شده است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که مدیران  و مسئولان مربوطه باید به ترتیب بر روی عوامل اندازه شهر با اهمیت نسبی 0.2718، سرمایه انسانی مدیران با اهمیت نسبی 0.2716، ساختار مالکیت با اهمیت نسبی0.2405وحجم دارایی های تحت امر مدیر با اهمیت نسبی 0.216 تمرکز نمایند.نتایج نشان می دهد که با تلفیق تکنیکهای کیفی و تصمیم گیری چند معیاره می توان به نتایجی با قابلیت اطمینان بالاتر و سازگاری بیشتر رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of the Factors Affecting the Pperformance of Funds Uusing a Combination of QFD and AHP Model in Fuzzy Environment

نویسندگان [English]

  • amir mehdi ghazifar 1
  • hamid jamshidi 2
  • mehdi pormostasa 3
  • mohammad reza hamizadeh 4
  • mohammad reza kheirkhale 5
چکیده [English]

Investment in financial markets is one of the most important factors of economic development in any country.Itshould be attempted to make investments in securities to be converted into a public culturein the capital market of any country.One of the most important financial instruments which is developed to collect and allocate funds from investors to purchase securities in order to “reduce investment risk”, “Take advantages of the savings due to scale”, “provide benefits for investors” and “profit”, is mutual funds.Due to the importance of these institutions in economic development of communities, in this study, a fuzzy AHPand QFDcombinatory framework is presented for prioritization of the factors affecting the performance of funds.In this context, fuzzy AHP approach is used in order to extract the importance of each criterion (WHATs) and the importance of the relationship between criteria and affecting factors (HOWs).Research findings indicate that managers and relevant authorities should focus on the city size with relative importance of 0.2718, human capital managementwith relative importance of 0.2716, ownership structure with relative importance of 0.2405 and volume of assets under management with relative importance of 0.216.The results show that it is possible to make more consistent results with higher reliabilityby combining qualitative techniques and multi-criteria decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy AHP
  • QFD
  • Factors affecting the performance of the Fund
  • Investment Fund