بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران انجام شده است. برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق، پرسشنامه 42 سؤالی طراحی و بین کارکنان بازرگانی خارجی و داخلی و بازاریابی شرکت بازرگانی پتروشیمی  به شیوه طبقه بندی نسبی (به نسبت تعداد کارکنان هر بخش) توزیع شد. ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها در سطح قابل قبول قرار داشت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار SPSS (نسخه 15) استفاده شده است. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت معناداری میان قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد کل سازمان )عملکرد بازار, عملکرد مشتری و عملکرد مالی( وجود دارد. قابلیت های بازاریابی خارجی بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد کل سازمان، عملکرد بازار و عملکرد مالی دارد، در حالی که قابلیت های بازاریابی داخلی بیشترین تأثیر بر روی عملکرد مشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Marketing Knowledge Management Capabilities on Organizational Performance in Iranian Petrochemical Industry

نویسندگان [English]

  • mohammad reza hamidizadeh 1
  • mohammad reza kheirkhah 2
چکیده [English]

This study aims to investigate the effect of marketing knowledge management (MKM) on organizational performance in Iranian petrochemical industry. The 42 items questionnaire was designed for measuring the variables of the research model and was distributed among 50 external and internal business and marketing members of Petrochemical Commercial company (in proportion to the number of the members of the units). The Chronbach,s alpha coefficient was acceptable for all the variables. Multiple regression method by SPSS software (version 15) used to analyze the collected data. The findings indicate that there is a significant and positive correlation between marketing knowledge management capabilities and whole organizational performance (market performance, customer performance, financial performance(. External marketing capabilities have the strongest influence on whole performance, market performance and financial performance, while internal marketing capabilities have the strongest influence on customer performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Knowledge Management
  • Marketing Capabilities
  • Resource-based view
  • Organizational Performance