بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده

امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی می شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه شمرده می شود. نیاز سازمان ها به پدیده کارآفرینی، پیدایش قلمرو خاصی از این مفهوم به نام کارآفرینی شرکتی را منجر شده است. از دیگر سو مدلهای تعالی سازمانی به عنوان راهکاری برای این افزایش کیفیت محصولات و خدمات تولیدی در نظر گرفته می شوند. بررسی تاثیر کارآفرینی شرکتی و نیز مدلهای تعالی می تواند در جهت پیشرفت سازمانها ، گره گشای مشکلات بسیاری باشد. با این توصیف پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه بین کارآفرینی شرکتی و عملکرد سازمانی می باشد. جهت تحقق هدف فوق پس از بررسی ادبیات تحقیق، مولفه های کارآفرینی شرکتی در هفت دسته و معیارهای پنجگانه توانمندساز مدل تعالی عملکرد EFQM تعیین شدند. جامعه آماری این تحقیق کارکنان گروه پیشگامان کویر یزد بود. نتایج تحلیل آماری حاکی از این است که متغیرهای نوآوری، خودنوسازی، اقدامات ریسک آمیز جدید، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و مولفه های درون سازمانی بر عملکرد شرکت پیشگامان تاثیر مستقیم دارند. در پایان پیشنهاداتی برای ارتقای سطح کارآفرینی شرکتی و نیز عملکرد گروه پیشگامان کویر ارائه شده است. 

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Corporate Entrepreneurship and Organizational Performance Excellence in Yazd Pishgaman Kavir Company

نویسندگان [English]

  • seay haydar mirfakhradiny 1
  • habib zare 2
  • alireza dashtaki 3
چکیده [English]

Global changes, have created economic opportunities for entrepreneurship which want to own and operate businesses. Entrepreneurship appears to be the most rapidly growing business sector in the world and may prove an important factor in the nation's economic growth. Organization's need to entrepreneurship phenomenon, the emergence of the concept of a particular territory has led to corporate entrepreneurship. In the other hand, excellent models are considered as a mechanism for increasing the production of quality products and services. This study tries to survey relationship between corporate entrepreneurship and organizational performance excellence enablers. In this way we identified 7 main components of corporate entrepreneurship and 5 performance excellence enablers after reviewing of literature. Statistical analysis in Yazd Pishgaman Kavir Cooperative showed there was a relationship between these two variables. in addition, rankings with Fuzzy Vikor shows that in the statistical society's view, new risk measures have the greatest impact on organizational performance. Also the entrepreneurial process in the higher priority placed on the EFQM criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Corporate entrepreneurship
  • EFQM
  • Fuzzy Vikor