طراحی الگوی تدوین راهبرد در بنگاه های تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان وبلوچستان

3 کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

تدوین راهبرد در سازمان ها و بخش های مختلف جامعه، پاسخی است به تحولاتی که در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه اقتصاد وصنعت درحال وقوع است. در این تحقیق به منظور طراحی الگویی برای تدوین راهبرد و استراتژی بنگاه های تولیدی، از چارچوب جامع تدوین استراتژی در قالب مطالعات آمیخته اکتشافی استفاده شده است بدین ترتیب که در مرحله کیفی از روش مطالعه موردی(شرکت شیر پاستوریزه پاک) و در مرحله کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی اطلاعات جمع آوری شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در مرحله کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و باز با 24 نفر از خبرگان و صاحبنظران و بررسی  منابع چند گانه و اسناد و مدارک بوده است. در مرحله اول، بیانیه ماموریت شرکت، در مرحله دوم غربال سازی عوامل به واسطه منطق فازی، در مرحله سوم تکمیل ماتریس سوات با توجه به اطلاعات قبلی و استخراج  استراتژیهای چهارگانه و در نهایت تصمیم گیری با روش های کمی و با استفاده از پرسشنامه  به اولویت بندی استراتژی های استخراجی به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شده است که در نتیجه بهترین راهبرد برای بنگاه مورد نظر استراتژی توسعه بازار و محصول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Pattern in Strategy Development for Manufacturing Enterprises

نویسندگان [English]

  • hadi zare 1
  • alireza shahraki 2
  • fatemeh safari 3
  • mrzieh khalilzadeh 4
چکیده [English]

Compiling of strategies in organization and various parts of community is response to which changes is occurring in various area especially in economic and industrial ones. In this study, to design a model for strategy formulation and strategy firm production of a comprehensive strategy framework in the form of exploratory studies, mixed use is thus the stage of qualitative case study method (pure milk company) and a small stage Method of descriptive information is collected. Information gathering stage semi-structured qualitative interviews with 24 people and open the experts and pundits, and review multiple sources and documentation has been. Firstly, the company mission statement, making the second stage screening factors due to fuzzy logic, in the third stage of completion of Swat matrix according to previous information and extract the four strategies and ultimately making decisions with quantitative methods using questionnaires to the priority Classification strategies to help extractive AHP has been a result of the best strategy for firms looking for market development and product strategy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehensive Strategy Framework
  • Mixed Methods Research
  • AHP
  • Fuzzy logic