کاربرد محاسبات فازی در ماتریس های پورتفولیو به منظور بهبود تدوین راهبردهای سبد کسب وکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، محقق پژوهشکده علوم و فنون سازمان اتکا

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

تحلیلهای ماتریسی پورتفولیو(سبد سرمایه گذاری) یکی از رایج ترین روش های تجزیه و تحلیل   کسب و کارها  می باشند و ماتریس جذابیت – توانمندی کسب وکار یکی از انواع آن به شمار می آید که برای اهداف این تحقیق انتخاب شده است.در این مقاله محدودیت ها و مسائل موجود در رویکرد سنتی تجزیه وتحلیل کسب وکارها، تبیین وکاستی های مدنظر با کابرد تئوری اعداد فازی مرتفع می گردد. در روش شناسی پیشنهادی، عوامل داخلی و خارجی در قالب توضیحات زبانی و به صورت اعداد مثلثی فازی با رویکرد غربالسازی فازی ارزیابی می شوند. اعداد مثلثی فازی حاصل، در ماتریس جذابیت – توانمندی کسب وکار ترسیم و برآورد منطقه ای از هر کسب و کار جانمایی می گردد. نتایج بیانگر این مهم است که روش شناسی تبیین شده در مقاله حاضر، با توجه به درصد مساحت های هر منطقه، راهبردهای معنی‌دارتری برای کسب وکارها تدوین و تعیین اولویت می نماید. در انتها با بیان یک مطالعه موردی از کاربرد روش شناسی پیشنهادی در یکی از شرکتهای فعال در صنعت قندوشکر، مفاهیم ذکرشده به طور عمیق تری مورد توجه قرار داده می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Fuzzy Calculation in Portfolio Matrices for Improving Formulation of Portfolio Strategies

نویسندگان [English]

  • Mehdi Akbari 1
  • mahmod moradi 2
چکیده [English]

One of the most important instruments used in portfolio analysis is the business portfolio analysis matrix and the industry attractiveness – business strength matrix is the variation of the business portfolio analysis matrix that we have selected for the purposes of this research. In this paper, we consider the limitations and problems of the classic portfolio analysis approach and resolve these problems by using fuzzy set theory. In the proposed methodology, both internal and external factors are evaluated in linguistic terms and in terms of fuzzy triangular numbers with fuzzy screening approach. Triangular fuzzy numbers were displayed in industry attractiveness – business strength matrix and specified a region on the matrix for each business. Thus the presented methodology in this article, according to the percentage of the rectangle in each zone, extracts and prioritizes the more significant strategies for businesses. Finally, an application in one of active Companies in Sugar industry is presented to illustrate the proposed methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio Analysis
  • Industry Attractiveness – Business Strength Matrix
  • Fuzzy Triangular Numbers
  • Fuzzy Screening
  • Strategy Formulation