شناسایی ذهنیت افراد نسبت به سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه خلیج فارس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA مؤسسه آموزشی نور طوبی

چکیده

مقوله خصوصی‌سازی در جامعه کنونی ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بعد از گذشت سه دهه از آغاز خصوصی‌سازی در دنیا و در حالی که توجه پژوهشگران کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه به پیامدهای مثبت و منفی آن معطوف شده ، اکنون در کشور تمایلی برای استفاده از پیشنهادهای آن نظریه به وجود آمده است. در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش‌شناسی کیو و تحلیل عاملی اکتشافی که در پی کشف ذهنیت افراد است و با بهره‌گیری از نظرات افراد، ذهنیت آنان نسبت به خصوصی‌سازی شناسایی شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در جامعه مورد بررسی، هشت ذهنیت قابل شناسایی است. این هشت ذهنیت شناسایی شده در دو رویکرد اقتصادی و سیاسی قابل تحلیل است. این به آن مفهوم است که ذهنیت جامعه مورد بررسی بر اساس رویکرد سیاسی و اقتصادی آن‌هاتحت تأثیر قرار می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of The Mentality of Citizens Toward Privatization and the Article 44 of the Constitution Law

نویسندگان [English]

  • seyed yaghoub hosseini 1
  • babak behjati ardakani 2
  • sahar rahmani 2
چکیده [English]

The Neo-liberal theory as a solution to get out of 1970s economic recession was accepted by governments in the world. Privatization was one of the main suggested methodologies of this theory to attain economic liberalization. The issue of privatization has highly attracted the attention of the present society of Iran.  By notifying the general policies of article 44 of Iran’s constitution law, and after passing more than three decades from introducing neo-liberal theory to the world, and while the attention of researchers from industrialized countries has been focused on it’s positive and negative consequences, now there is a tendency to make use of the suggestions of that theory in Iran. This research has been trying to utilize Q- Methodology which is after discovering the mentality of individuals, and by making use of their viewpoints, determine their mentality toward privatization. Research results indicate that eight groups of subjectivities have identified. These groups identified in the minds of both economic and political approach to the analysis. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • General Policies of Article 44 of Constitution law
  • Q- Methodology.