شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حسن شهرت شرکت های لوازم خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی؛ دانشگاه پیام نور؛ مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه یزد

چکیده

یکی از ویژگی های مهم محصولات و خدمات که از گذشته های بسیار دور، چه در عرصه های فردی، چه اجتماعی و چه در کسب و کار باعث سرآمدی نسبت به دیگران بوده، حسن شهرت است. هدف از انجام این پژوهش، معرفی حسن شهرت و مزایای رقابتی آن در عرصة کسب و کار و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حسن شهرت در صنعت لوازم خانگی ایران است. این رتبه بندی با استفاده از پرسشنامة مدل توسعه یافتة شهرت فامبران[1] و به کارگیری داده های به دست آمده در تکنیک تاپسیس فازی، از دو دیدگاه مدیران و مشتریان این صنعت انجام می شود. در نتایج به دست آمده از این تحقیق، تفاوت ها و مشترکات عوامل مؤثر بر شهرت از دو دیدگاه مدیران و مشتریان مشخص شده است. همچنین، برای این عوامل، سه دسته به ترتیب اولویت مشخص شده است تا مدیران بتوانند با استفاده از آنها، به ارتقای شهرت شرکت خود بپردازند.[1] Fombrun.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying & Prioritizing Effective Parameters on Corporate Reputation in Home Appliances Industry

نویسندگان [English]

  • Saeid Najm Roshan 1
  • zahra nasrollahi 2
  • seyed mohammad tabatabaee nasab 2
چکیده [English]

One of the important characteristics of products & services since bygone to now, either in individual, social or business fields, for outstanding among others has been reputation. This research tries to introduce reputation, describes its advantages and determines the affecting factor on reputation in Iran home appliances industry & ranking them using fuzzy Topsis. This technique uses two groups as decision makers; customers & managers. Results show both different & common attitudes towards reputation among customers & managers. Besides, these factors are classified in three categories so that managers can use them as guideline to promote corporate reputation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Reputation
  • Competitive Advantage
  • Intangible Asset
  • Fuzzy TOPSIS
  • Iran Home Appliance Industry