عوامل موثر بر تعهد سازمانی‌ مطالعه موردی:اعضای جهاددانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی‌کارشناسی‌ارشد مدیریت امور شهری

چکیده

تعهد سازمانی از جمله نگرش هایی است که در مباحث رفتار سازمانی مطرح می شود. این نگرش حالتی است که فرد ، سازمان و بخصوص هدف های آن را معرف خود می داند و تمایل دارد تا عضو آن باقی بماند. تعهد سازمانی در سه بعد "تعهد عاطفی"، "تعهد هنجاری" و "تعهد مستمر" قابل بررسی است. در این مقاله ، ضمن ارزیابی میزان تعهد سازمانی اعضای جهاد دانشگاهی در ابعاد سه گانه فوق، تاثیر عواملی‌ چون: نگرش اعضا نسبت به مدیران ارشد، ویژگی‌های شغل، عدالت در پرداختها، سابقه کار و میزان دریافتی بر ابعاد تعهدسازمانی مورد بررسی قرار گرفته است؛ یافته های تحقیق حاکی از میزان زیاد تا خیلی زیاد تعهد سازمانی اعضای جهاد دانشگاهی و وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین تمام متغیرهای مذکور با میزان تعهد سازمانی اعضای این نهاد در هر سه بعد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Antecedents of Organizational Commitment; Case study: Employees of Jahad Daneshgahi

نویسندگان [English]

  • ezatollah asgharizadeh 1
  • majid saeidi-nejhad 2
چکیده [English]

Organizational commitment is one of the attitudes in organizational behavior. This attitude is a situation that an employee believes the organizational goals like owners. Organizational commitment can be studied in three dimensions:  ” affective commitment”, “normative commitment” and “continuance commitment”.  In this paper, we evaluate the O.C. in Jahad Daneshgahi. And examine the influence of top management behavior, supervisor behavior, job characteristics, justice and  on affective, normative and continuance commitment. The results of research shows the high organizational commitment in Jahad Daneshgahi. The effects of above independent factors on all dimensions of organizational commitment were approved. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational commitment
  • Affective commitment
  • Normative Commitment
  • Continuance Commitment
  • Jahad Daneshgahi